Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 88 Sociálna práca bez ubytovania. V sektore dominuje vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 5 Zdravotníctvo, a to s viac ak 70 % -ným podielom na celkovej zamestnanosti.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore zdravotníctvo, sociálne služby patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 3,5 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 12,4 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby je v porovnaní s celým národným hospodárstvom charakteristický najmä výrazným zastúpením žien a celkovo vyššou kvalifikačnou úrovňou ľudských zdrojov. Špecifikom sektora je, vzhľadom na kvalifikačné požiadavky výkonu zdravotníckych zamestnaní, relatívne vysoký podiel zamestnaných osôb (najmä žien) s úplným stredným odborným vzdelaním, ako aj s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolskú kvalifikáciu minimálne prvého stupňa približne 40 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby za rok     2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 130 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 902 EUR.

Zamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby tvorí 6,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 21 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 9,13 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 5,05 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.