Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

SWOT ľudských zdrojov v zdravotníctve

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).
  2. WHA63.16 – WHO Globálny kódex praxe pri medzinárodnom nábore zdravotníckych pracovníkov (2010); WHA64.6 – Posilňovanie pracovnej sily v zdravotníctve (2011); WHA64.7 – Posilňovanie profesie zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (2011); WHA66.23 – Transformácia vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na podporu univerzálneho pokrytia zdravotnou starostlivosťou (2013) a WHA67.24 – Následná činnosť po Recifskej politickej deklarácii o ľudských zdrojoch v zdravotníctve: obnovené záväzky smerujúce k univerzálnemu pokrytiu zdravotnou starostlivosťou (2014)
  3. Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

SWOT ľudských zdrojov v sociálnych službách

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.