Inovačné vplyvy podnecujú vznik nových zamestnaní v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb

28.06.2022

Jednou z tém desiateho rokovania členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby v Poprade, boli aj návrhy na nové národné štandardy zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), vyplývajúce aj zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Prizvaní boli hostia z Komory iných zdravotníckych pracovníkov a expert z oblasti klinickej fyziky, ktorí diskutovali o nevyhnutnosti vytvorenia viac ako 50 nových NŠZ z oblasti: Liečebných pedagógov​, Logopédov, Psychológov​, Fyzikov, Laboratórnych diagnostikov ​a iných. Nakoľko ide o širokú problematiku, členovia sa ňou budú zaoberať v nasledujúcom období, aby sa určila správna prioritizácia ich tvorby. Aktuálne má už Sektorová rada viac 160 zrevidovaných garantovaných NŠZ, ktoré sú pravidelne zverejňované na webovej stránke www.sustavapovolani.sk.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov ako živý dokument

Ústrednou témou rokovania bola SSRĽZ a kroky vedúce k implementácií 48 sektorových opatrení. Aktivity Sektorovej rady boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR. Realizačný tím projektu SRI referoval o prezentáciách stratégií na prierezových vzdelávacích inštitúciách skrz všetky sektorové rady, ktoré sa uskutočnili  na pôde ŠPÚ, MPC a ŠIOV-e. Zástupcovia MPSVR SR a Realizačného tímu informovali o NP SRI a konkrétnych opatreniach na príslušných rezortoch, ako sú MPaRV SR, MV SR, MK SR, MDaV SR, MIRRI SR, Úrad vlády SR. Ciele a výsledky NP SRI boli diskutované sociálnymi partnermi na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, v apríli 2022. Tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová referovala aj o aktuálnych projektoch z oblasti ľudských zdrojov, menovite Analytické a prognostické ​podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ či Zručnosti pre budúcnosť. Členovia Sektorovej rady stále aktívne mapujú stav a zmeny ľudských zdrojov a prinášajú nové návrhy na doplnenie Sektorovej stratégie, aby odrážala reálne potreby zamestnávateľov sektora.

Multiprofesionálna tímová spolupráca ako riešenie?

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v sektore je jednou z vízií SSRĽZ. Členovia sa zhodli na potrebe zlepšiť mienku o profesiách v sektore a komunikovať s verejnosťou zaujímavé sektorové témy, skúsenosti zo zahraničia, či príklady dobrej praxe. Spolupráca sa považuje za nevyhnutný predpoklad na riešenie čoraz náročnejších úloh, čo sa odráža aj v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb napr. vytvorením multiprofesionálnej tímovej spolupráce.

Budúce obdobie

Ďalšou témou rokovania boli informácie o aktuálnej situácii v oblasti udržateľnosti systému sektorových rád a postavenia Aliancie sektorových rád v zákone o službách zamestnanosti. Dôležitým aspektom nasledujúceho obdobia bude aj zhodnotenie funkčnosti a efektívnosti činnosti členov Sektorovej rady.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.