Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor zdravotníctvo, sociálne služby, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Zdravotníctvo,
  • Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),
  • Sociálna práca bez ubytovania.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v zdravotníctve a sociálnych službách zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 0,3 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,3 p. b. znížil.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 79,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 20,6 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 20,9 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 79,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 45,8 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 3,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 40,1 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,4 p. b., na konečných 14,1 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 688 EUR v zamestnaní Detský chirurg. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve, kde príslušný nárast predstavoval 1 503 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Anesteziológ a intenzivista, a to so zvýšením mzdy v priemere o 1 206 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Lekár urgentnej medicíny (o 1 202 EUR) a Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) (o 1 131 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore zdravotníctvo, sociálne služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Detský chirurg, a to o 1 635 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 418 EUR. Mzdový nárast vo výške 1 295 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik. V zamestnaní Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) išlo o 1 262 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik,
  • Radiačný onkológ,
  • Traumatológ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.