Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor zdravotníctvo, sociálne služby divízie SK NACE Rev. 2:

  • Zdravotníctvo,
  • Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),
  • Sociálna práca bez ubytovania.

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 pohyboval na úrovni okolo 6 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v rámci celej SR 310 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Banskobystrického kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 25 %-ným, resp. 16 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Košický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 20 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2018, kedy v rámci sektora pribudlo cca 400 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2020, a to približne 270.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 550 ekonomických subjektov. Približne 120 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo osem nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore tri nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 340 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo najviac sektorovo špecifických trhových aktérov v roku 2018 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 370 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 330 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2020 a 2021.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 1 130. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 700 ekonomických subjektov,
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (a to cca 400 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 350 subjektov.

Medzi početnejšie právne formy, ktoré vznikli v sektore medzi rokmi 2017 až 2020 (zahrnuté v kategórii Ostatné právne formy), patrili taktiež:

  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (približne 110 ekonomických subjektov), ako aj
  • Nadácia (cca 80 ekonomických subjektov).

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 270 ekonomických subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Približne rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v zdravotníctve, sociálnych službách bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to takmer 100 subjektov), z toho všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 79 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 75 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 70 % v roku 2020 a 69 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2017, ich 69 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.