Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sumarizačná bilancia činností v Sektorovej rade zdravotníctvo, sociálne služby

30.09.2022

Bilancovanie činností členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby bolo hlavnou témou programu 11. rokovania v Novom Smokovci. Členovia sa opäť fyzicky stretli a zhodnotili svoje aktivity realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR. Medzi úspešne realizované aktivity patrí spracovanie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“), identifikácia inovačných trendov v sektore a veľa iných relevantných aktivít. Rokovania sa zúčastnila aj tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová, ktorá vyjadrila úprimné poďakovanie za prácu členov Sektorovej rady. 

Prezentácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov na Ministerstve zdravotníctva SR

Významným míľnikom pre možnú budúcu implementáciu SSRĽZ bola prezentácia tejto stratégie zo strany Realizačného tímu SRI štátnej tajomníčke Ministerstva zdravotníctva SR, Lenke Dunajovej Družkovskej. O priebehu tohto stretnutia na pôde MZ SR referovala tajomníčka Sektorovej rady na 11. rokovaní. Stretnutia sa okrem zástupcov Sektorovej rady a Realizačného tímu SRI zúčastnila aj Katarína Lanáková, generálna riaditeľka Sekcie práce  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Štátna tajomníčka vyjadrila vďaku za vypracovaný materiál, podrobnosť spracovania a ocenila erudovanosť autorov. Členovia v rámci diskusie na 11. rokovaní znova spomenuli potrebu zaviesť do sektora viac inovácií, či už pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo celoživotného vzdelávania, aby sme nevzdelávali absolventov pre prácu v zahraničí. Zlepšenie môžu priniesť nové zamestnania v sektore, ktoré sú inovatívne a v zahraničí už fungujú v praxi, alebo flexibilné zmeny vzdelávacieho procesu.  

Budúce obdobie

Vzhľadom na to, že išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady, významnou témou rokovania bola udržateľnosť systému fungovania sektorových rád a postavenia Aliancie sektorových rád v zákone o službách zamestnanosti. Počas rokovania odzneli aj vybrané výsledky zo spracovania/vyplnenia dotazníka „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady“, aby mali členovia k dispozícii súhrnne informácie o fungovaní Sektorovej rady počas projektového obdobia. Viacerí členovia už počas zbierania výsledkov hodnotenia vyjadrili vôľu v naštartovaných aktivitách pokračovať a spoločne navrhovať riešenia krízových situácií v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.