Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor zdravotníctvo, sociálne služby divízie SK NACE Rev. 2:

 • Zdravotníctvo,
 • Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),
 • Sociálna práca bez ubytovania.

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi stredne veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 8 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby bol charakteristický približne 19 %-ným (viac ako 20 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, nasledovanom Prešovským a Žilinským krajom. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal Trnavský kraj, a to približne 7 % z počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zdravotníctve, sociálnych službách v SR.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Praktická sestra – asistent,
 • Zdravotnícky záchranár bez špecializácie,
 • Podporný pracovník v zdravotníctve,
 • Zubný technik,
 • Kardiológ,
 • Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti,
 • Čeľustný ortopéd,
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • Imunoalergológ,
 • Praktická sestra – asistent.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne,
 • Sanitár,
 • Farmaceut bez špecializácie,
 • Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby,
 • Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickú prax v zahraničí mali najmä osoby, ktoré bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ v SR vykonávali v zahraničí opatrovateľské činnosti. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 8 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 2 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode, a to o približne 900 osôb. Pozn.: Hlavná trieda zamestnaní 5 – Pracovníci v službách a obchode v rámci štruktúry klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 zahrňuje taktiež významné zamestnania zo sektora zdravotníctvo, sociálne služby, napr. skupinu zamestnaní 532 – Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1305Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
2193Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
3158Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
470Sanitár
565Sestra
633Fyzioterapeut
732Praktická sestra – asistent
830Opatrovateľ detí v zariadeniach
929Zubný asistent
1027Podporný pracovník v zdravotníctve
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-29Vodič sanitného motorového vozidla
2-13Ambulantná sestra
3-9Liečebný pedagóg
4-8Komunitný pracovník
5-6Asistent výživy bez špecializácie
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor zdravotníctvo, sociálne služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 8 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom a Košickom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickú prax v zahraničí mali najmä tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali ako opatrovateľky. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 4 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 5 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 1 300 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.