Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vzdelávanie a jeho vplyv na kvalitu pracovnej sily v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb

15.08.2022

Základným poslaním sektora zdravotníctvo a sociálne služby je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu, na čo má zásadný vplyv aj kvalita ľudských zdrojov sektora. Jednou z dlhodobých úloh Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby bolo zhodnotiť kvalitu poskytovateľov vzdelávania v sektore, ktorí pripravujú absolventov do praxe. Takéto zhodnotenie si vyžadovalo kvalitné dátové analýzy, ktoré prinieslo členom Sektorovej rady zhodnotenie aktuálnej situácie. Dátové zhodnotenie vypracoval Realizačný tím projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) z interných a externých zdrojov.

Členovia sa na svojich pravidelných rokovaniach zaoberali kreovaním hodnotiaceho nástroja pre aktivitu „Ranking poskytovateľov vzdelávania“, kde vyberali najrelevantnejšie stredné a vysoké školy, ktoré do hodnotenia vstupovali. V rámci konsenzu medzi sektorovými expertmi došlo k skoncipovaniu finálnej množiny hodnotených kritérií, čomu predchádzalo množstvo odbornej diskusie, dotazníkového zisťovania či váhovanie navrhnutých hľadísk. Pri hodnotení stredných škôl došlo k rozdeleniu ukazovateľov do piatich hlavných kategórií, a to: Mzdy, Nezamestnanosť, Práca v odbore, Pokračovanie na VŠ a Výučba a výsledky. Pri hodnotení vysokých škôl boli vytvorené štyri kategórie, a to: Mzdy, Nezamestnanosť, Práca v odbore a Záujem o štúdium a výučba

Uplatnenie absolventov ako primárne kritérium

V rámci vyhodnotenia údajov tohto hodnotiaceho nástroja sa členovia Sektorovej rady zhodli, že najrelevantnejším ukazovateľov je uplatnenie v odbore vzdelania a kritérium mzdy, čo sa aj v rámci tohto špecifického sektora očakávalo. Pri posudzovaní kritérií pre vysoké školy, najvyššie hodnotenie dostalo kritérium miery nezamestnanosti 12 mesiacov do ukončenia štúdia a znova kritérium mzdy. Pri prezentácii čiastkových výsledkov tohto hodnotenia odznelo od viacerých členov Sektorovej rady zhodnotenie nutnosti znížiť počet škôl a zjednotiť jednotlivé študijné odbory, a to na celoslovenskej úrovni. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v sektore je pretrvávajúci fakt, ktorému by mohla v budúcom období pomôcť pozitívna popularizácia jednotlivých zamestnaní, ktorá zvýši záujem mladých ľudí o štúdium a prácu v sektore.

Prvotný zámer bol výsledky tejto aktivity zverejniť, aby slúžili nielen členom Sektorovej rady, ale aj širokej verejnosti (napr. rodičom pri výbere školy pre svoje deti), zamestnávateľom či samotným školám. V procese tvorby pomyselného rebríčka sa zohľadnilo, že tento ranking má špecificky vyprofilované kritériá, ktoré nezohľadňujú vzdelávací proces ako taký, ale ide o súhru kompromisov názorov zapojených expertov Sektorovej rady. Nezohľadňuje vzdelávacie inštitúcie komplexne, ale zameriava sa primárne na hodnotenie uplatniteľnosti absolventov v sektore. Vzhľadom na to, že zámerom je vyzdvihnúť sektorovo najrelevantnejšie školy, je dôležité vyvolať ďalšie odborné diskusie a citlivo pristupovať k tejto problematike. Doterajšie aktivity boli realizované v rámci NP SRI v gescii MPSVR SR a tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Problematika vzdelávacích inštitúcií bude predmetom činnosti členov Sektorovej rady aj v ďalšom období.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.