Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky služby, ktoré sú zahrnuté v sekcii Q – ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC. Ide o služby zaradené v rámci divízie 86 Zdravotníctvo, divízie 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), ako aj divízie 88 Sociálna práca bez ubytovania.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 86 Zdravotníctvo,
  • 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach,
  • 88 Služby sociálnej pomoci bez ubytovania.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie 86 Zdravotníctvo a jej skupiny 86.1 Služby nemocníc sú typické produkty najmä: chirurgická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach, gynekologická a pôrodnícka starostlivosť poskytovaná v nemocniciach a rehabilitačná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach. Ďalej do tejto divízie CPA patria významné produkty skupiny 86.2 Ambulantná a zubná lekárska prax, a to: služby všeobecnej lekárskej praxe, služby špeciálnej lekárskej praxe, stomatologická starostlivosť. Zo skupiny 86.9 Ostatné služby v zdravotníctve predstavujú dôležité produkty najmä: ošetrovateľské služby, služby poskytované fyzioterapeutmi, služby zdravotníckych laboratórií. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: ošetrovateľská starostlivosť v pobytových zariadeniach, starostlivosť v pobytových zariadeniach pre mentálne postihnutých, duševne chorých a závislých od návykových látok, starostlivosť v pobytových zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Medzi charakteristické produkty divízie 88 Služby sociálnej pomoci bez ubytovania patria najmä: služby sociálnej pomoci bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, celodenná starostlivosť o deti, poradenské a výchovné služby i. n. zamerané na deti, ako aj služby profesionálnej adaptácie pre nezamestnaných.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 2,3 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 349 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,7 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 100,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,2 %.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v sektore mal mierne kolísavý charakter. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,4 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 18 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1996 približne na úrovni 2,9 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,7 mld. EUR v roku 2005. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 0,8 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 86 Zdravotníctvo v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 86 Zdravotníctvo je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 86 Zdravotníctvo vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 77 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, ako aj Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 57 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, dosahuje približne 17 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 88 Sociálna práca bez ubytovania v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 88 Sociálna práca bez ubytovania je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 88 Sociálna práca bez ubytovania vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 52 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 4 000, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 2 700 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 1 600 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 1 900. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 3 100 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 2 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 900 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 800. Na druhej strane v Trnavskom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len o približne 40. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Žilinskom kraji, a to o približne 300.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 130 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 714 EUR. To predstavuje podiel 63,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 960 EUR, a to predstavuje 84,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 525 EUR, čo predstavuje 134,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 811 EUR, resp. 71,8 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.