Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo


Národné štandardy zamestnaní

Kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza

  • Kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza

Vnútorná strategická analýza sektora

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Finančný sektor predstavuje komplexný systém vzájomných väzieb v rámci ekonomík štátov, ktorý umožňuje presun voľných zdrojov od subjektov s ich dočasným prebytkom k subjektom s ich dočasným nedostatkom. Vytvára tak prostredie pre financovanie činností reálnej ekonomiky od štátnych a verejných inštitúcií, cez podnikateľské subjekty až k bežnému občanovi. Finančný sektor je zároveň, v rámci ekonomík, najdôležitejším trhom a na rozdiel od ostatných je univerzálnym, nakoľko jeho zdroje a ponúkané produkty a služby sú využívané všetkými ostatnými trhmi a odvetviami daného hospodárstva.

Bez funkčného finančného sektora by ekonomika žiadneho štátu nebola schopná fungovať. V prípade absencie finančného trhu a inštitúcií pôsobiacich na ňom, by bolo len veľmi ťažko možné vykonávať väčšinu aktivít priamo či nepriamo napojených na bežné druhy aktív, ako peniaze, cenné papiere, alebo platobné a zúčtovacie prostriedky. Dôležitou zložkou finančného sektora je aj poisťovníctvo, ktoré je významným stabilizujúcim faktorom vývoja ekonomiky. Základnou funkciou poistenia je finančné krytie negatívnych dôsledkov náhodných udalostí. Podstatou poistenia je transfer rizika z poisteného na poisťovňu a práve tento transfer, pri ktorom poisťovňa preberá na seba rôzne riziká svojich poistených, je podstatou a zmyslom jej existencie.

Jednotlivé súčasti finančného sektora sú navzájom úzko previazané. Pozitívne, alebo negatívne trendy v ktoromkoľvek segmente majú efekt na ostatné segmenty finančného trhu. Kríza bankového financovania môže negatívne vplývať na výrobu tovarov a poskytovanie služieb, čo môže viesť k zníženiu objemu poistných zmlúv. Zároveň môže mať negatívny dopad na platobnú výmenu a znížiť objem prostriedkov investovaných do ekonomiky prostredníctvom kapitálového trhu. Naopak inovatívne postupy znižujúce náklady na distribúciu finančných prostriedkov prostredníctvom platobného segmentu majú potenciál zvyšovať efektivitu a úsporu nákladov pre všetkých účastníkov finančného trhu.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.