Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

  • Prehľad kľúčových odborov vzdelania v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 Najviac zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, približne 8%, malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 11 426 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 7 113 – 8 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 9% absolventov sa uplatňuje v Sektore.  

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 5 % z nich sa uplatňuje v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 5 % zamestnancov Sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.  

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2019-2024 

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v Sektore bude do roku 2024 na úrovni približne 19 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2024. 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku), bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2020.  

 V nižšie uvedených dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre Sektor. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2412001 Finančný poradca, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 1 527 – 1 727 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 425 – 1 625 pracujúcich, pričom 54 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. V ostatných sektoroch hospodárstva SR sa očakáva pokles počtu pracovných miest v tomto zamestnaní a z tohto dôvodu je celková dodatočná potreba pracovných síl v SR v danom zamestnaní nižšia ako v Sektore. Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tak môže čerpať aj pracovné sily, ktoré budú uvoľnené z ostatných sektorov. 

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto Sektore je zamestnanie 3322000 Obchodný zástupca, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 4 847 – 5 047 osôb, pričom v Sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 1 391– 1 591 osôb.   

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre Sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v Sektore
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2019-2024 – zhluk Obchod a financie (SŠ)
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE (SŠ). V tomto zhluku bude v SR potrebné dodatočne doplniť približne 33 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 11 000  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE (SŠ) v Sektore sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 7 100 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v Sektore sa uplatňuje približne 1200 absolventov. Do roku 2024 sa v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2019-2024 – zhluk Národohospodárske náuky 

Druhá najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa očakáva v zhluku zamestnaní NÁRODOHOSPODÁRSKE NÁUKY. V tomto zhluku bude v SR potrebné dodatočne doplniť približne 3800 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 2400 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku NÁRODOHOSPODÁRSKE NÁUKY v Sektore sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 100 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v Sektore sa uplatňuje približne 580 absolventov. Do roku 2024 sa v tomto zhluku tak isto očakáva nedostatok absolventov pre sektor bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.