Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo divízie SK NACE Rev. 2:

 • Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
 • Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,
 • Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia,
 • Činnosti v oblasti nehnuteľností,
 • Prenájom a lízing.

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento aritmetický podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol charakteristický dominantným, a to približne 60 %-ným (viac ako 15 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Trnavský kraj, a to cca 4 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov,
 • Špecialista pre správu poistných zmlúv,
 • Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva,
 • Pracovník v oblasti správy nehnuteľností,
 • Špecialista obchodník na finančných trhoch,
 • Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb,
 • Odborný pracovník aktuár (poistná matematika),
 • Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Administratívny pracovník v poisťovníctve,
 • Finančný poradca,
 • Administratívny pracovník v bankovníctve,
 • Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve,
 • Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Bratislavský kraj, ktorý alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve, determinoval aj mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v SR. V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni menej ako 3 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol celoštátny priemer v rámci sektora (cca 7 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla necelých 15 %. Približne 14 % bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom, resp. Prešovskom kraji.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, resp. do hlavnej triedy 2 – Špecialisti, a to o približne 150 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
140Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
236Správca objektov inde neuvedený
328Administratívny pracovník v poisťovníctve
428Administratívny pracovník v bankovníctve
525Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
624Finančný agent
723Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
821Pracovník v záložni, veriteľ
921Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
1021Finančný poradca
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach typických pre sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-6Špecialista obchodník na finančných trhoch
2-6Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
3-6Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali dominantne v Bratislavskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 7 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 400 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, resp. 2 – Špecialisti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.