Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky činnosti, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci sekcie K – FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI. Ide o divízie: 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia. Sektor ďalej zabezpečuje taktiež činnosti zo sekcie L – ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, t. j. činnosti vymedzené v rámci rovnomennej divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností. Významné činnosti sektor zabezpečuje taktiež v rámci divízie 77 Prenájom a lízing, ktorá klasifikačne spadá do sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
  • 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,
  • 66 Pomocné činnosti súvisiace s finančnými a poisťovacími službami,
  • 68 Služby v oblasti nehnuteľností,
  • 77 Prenájom a lízing.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia sú typické produkty sektora najmä centrálne bankové služby a poskytovanie úverov peňažnými inštitúciami. Ďalšou divíziou, ktorej produkty sú významné pre tento sektor, je divízia 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: životné poistenie, zdravotné poistenie, poistenie motorového vozidla, cestovné poistenie a poistenie asistenčných služieb, dôchodkové zabezpečenie. V rámci divízie CPA 66 Pomocné činnosti súvisiace s finančnými a poisťovacími službami a jej skupiny 66.1 Pomocné služby spojené s finančnými službami okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia sú typické produkty najmä: sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a komoditami, finančné poradenstvo. Zo skupiny 66.2 Pomocné služby v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení sú významné produkty najmä: vyčíslenie rizík a škôd, služby poisťovacích agentov a maklérov, služby spracovania fondov. Z divízie 68 Služby v oblasti nehnuteľností sú ťažiskové najmä nasledovné produkty: služby v oblasti kúpy a predaja vlastných nehnuteľností, služby spojené s prenájmom a prevádzkou vlastných alebo prenajatých nehnuteľností, služby realitných kancelárií na základe poplatku alebo zmluvy, správa nehnuteľností na základe poplatku alebo zmluvy. Medzi charakteristické produkty divízie 77 Prenájom a lízing patria: prenájom a lízing motorových vozidiel, služby spojené s prenájmom a lízingom strojov a hmotného majetku, licenčné služby oprávňujúce používať produkty duševného vlastníctva a podobné produkty okrem prác chránených autorskými právami.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 5,6 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 237 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2013, a to približne 9,1 mld. EUR a minimum približne na úrovni 2,3 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 243,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 10,3 %. Zreteľne odlišný bol celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v rokoch 1995 až 2017 v sektore. Počas sledovaného obdobia jej absolútny pokles v sektore dosiahol približne 0,1 mld. EUR, čo predstavuje relatívny pokles o 2 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2013 približne na úrovni 9,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 5,6 mld. EUR v roku 2000. V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 5,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,1 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 67 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 17 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 72 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 55 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, dosahuje približne 23 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 77 Prenájom a lízing v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 77 Prenájom a lízing je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 77 Prenájom a lízing vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 5 800, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania viac ako 1 400 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 450 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 500. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 5 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 1 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval približne 300 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Bratislavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o viac ako 300. Naopak, v Prešovskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 100. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Trnavskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 50.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1570 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 055 EUR. To predstavuje podiel 67,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 239 EUR, a to predstavuje 78,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 076 EUR, čo predstavuje 132,2 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 021 EUR, resp. 65 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.