Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

Výskumný pracovník v oblasti bankovníctvaVýskumný pracovník v oblasti bankovníctva vypracováva výskumné štúdie, analýzy a správy v jednej alebo vo viacerých z nasledovných oblastí: oblasť finančnej stability a makroprudenciálnych politík, ekonomického a ekonometrického modelovania, ekonomických procesov, fiškálnej a menovej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, finančnej situácie domácností, trhu práce, makroekonómie, platobnej bilancie, cenovej stability a inflácie, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti SR. Vypracováva analýzy stability a udržateľnosti celkového ekonomického vývoja v SR, vrátane vypracovávania návrhov politík na predchádzanie a minimalizáciu rizík. Pravidelne prezentuje a publikuje výsledky svojej výskumnej činnosti. Vypracováva odborné materiály, stanoviská a podklady na rokovania vrcholných predstaviteľov inštitúcie v Európskej centrálnej banke, Európskej komisii, Medzinárodno...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3697/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENEconomic researcher
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413028
ESCO
1463
SK NACE Rev. 2
K64,M72
CPA 2015
K64,M72
Príslušnosť k povolaniu
2413028

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: HDP, zamestnanosť, bilancia štátneho rozpočtu, obchodná bilancia, úrokové sadzby atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické teórie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: predmet skúmania, druhy teórií, úrovne, metodologické postupy ekonomického skúmania atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy v ekonómii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: teória peňazí, peňažné agregáty, likvidita, prístupy atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska politika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: jej nástroje: monetárna, fiškálna, sociálna, dôchodková a obchodná politika
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: ciele, druhy, nástroje, pravidlá, vývoj atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
fiškálna politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometria
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová únia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroprudenciálne politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reálna ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické procesy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
kvantitatívne metódy a modelové aparáty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
Technológia distribuovaných záznamov (DLT)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejných financií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: história, štruktúra, práva a povinnosti, rozhodnutia, aktuálne témy.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná stabilita
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobná bilancia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cenová stabilita a inflácia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zámery, politiky a smerovania hospodárstva na regionálnej a štátnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
Technológia distribuovaných záznamov (DLT)
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti ekonomických procesov, menovej a fiškálnej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, platobnej bilancie, trhu práce, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz, prognóz a návrhov opatrení v oblasti udržateľnosti verejných financií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie vývoja podnikateľského prostredia, investícií a konkurencieschopnosti ekonomiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz politických aspektov a dopadov ekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k analyzovaným dátam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie analýz a vypracovanie odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz a výskumných štúdií v oblasti ekonomických procesov, menovej politiky, platobnej bilancie, trhu práce a makroekonómie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
príprava a realizácia výskumu v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ekonometrický a štatistický softvér, ako napr. Matlab, R, Eviews, Stata a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
tvorba analytických materiálov a komentárov pre širokú verejnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.