Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 77 Prenájom a lízing. Takmer polovica (približne 48 %) zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 5,7 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 9,3 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je v porovnaní s celým hospodárstvom SR charakteristický vyššou vzdelanostnou úrovňou, a to u oboch pohlaví súčasne. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 45 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 570 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 149 EUR.

Zamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tvorí 3,48 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 41 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 7,44 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na krajskej zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 1,87 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.