Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
  • Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,
  • Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia,
  • Činnosti v oblasti nehnuteľností,
  • Prenájom a lízing.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na strednej úrovni EKR o cca 0,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa o 0,6 p. b. znížil.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 56,4 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 43,6 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 44,2 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 55,8 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 56,4 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 1,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 28,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 6,1 p. b., a to na konečných 15,4 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 205 EUR v zamestnaní Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista pre bankopoistenie, kde príslušný nárast predstavoval 1 061 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore, a to so zvýšením mzdy v priemere o 760 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista pre správu zásob peňazí (o 757 EUR) a Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve (o 748 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy taktiež v zamestnaní Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva, a to o 1 148 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Špecialista pre správu zásob peňazí, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 081 EUR. Mzdový nárast vo výške 890 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Špecialista pre bankopoistenie. V zamestnaní Špecialista regulácie finančného trhu išlo o 829 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania,
  • Špecialista pre správu zásob peňazí,
  • Špecialista regulácie finančného trhu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.