Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v Sektore, ktorý na rozdiel od ostatných odvetví, netrpí problémom starnúcej pracovnej sily. Z nasledujúceho grafu vidieť pomerne rovnomerné rozloženie percentuálneho zastúpenia jednotlivých vekových kategórií zamestnancov a nepredpokladá sa budúci problém s nedostatkom zamestnancov z dôvodu prirodzenej obmeny pracovníkov z dôvodu odchodu do dôchodku. Zaujímavosťou Sektora je pomerne nízke percento zamestnancov do 24 rokov (4,74%), z toho do 20 rokov je iba 0,32%. Dôvodom takéhoto stavu sú hlavne vyššie kvalifikačné požiadavky na zamestnancov v Sektore. 

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín v Sektore
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
 • Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia 

V Sektore je zamestnaných viac žien ako mužov, ich podiel na celkovej zamestnanosti vo finančnom sektore predstavuje 59 %.  

 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

Najviac zamestnaných osôb v Sektore, viac ako 1/3, je zamestnaných u zamestnávateľov vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov, kde je zamestnaných spolu 35,09 % všetkých zamestnancov Sektora. Viac ako polovica zamestnancov (54,22%) je zamestnaná u zamestnávateľov do 250 zamestnancov, kde v každej kategórii (1-9; 10-19; 20–49; 50-99; 100-249)  je zamestnaných približne 10,8% (v rozpätí +- 1,05%).  Najnižšie zastúpenie, spolu 10%, majú v Sektore zamestnávatelia vo veľkostných kategóriách 250-499 zamestnancov (5,76%) a 500-999 (4,93%) zamestnancov.  

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
 • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v Sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou Sektora. V rámci Sektora bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva, výrazne viac ako ¼ (29%) všetkých zamestnancov, tvoria zamestnanci zaradení do hlavnej triedy 2 –  špecialisti. Skoro ¼ (24%) tvoria zamestnanci zaradení do hlavnej triedy  4 – administratívni pracovníci a  každý piaty zamestnanec (20%) je zaradený do hlavnej triedy 3 – technici a odborní pracovníci. Ak sa k tomu priráta podiel zamestnancov zaradených v hlavnej triede 1 – riadiaci pracovníci (10%), tak sa môže konštatovať, že 83% zamestnancov sektora je zaradených v jednej z prvých 4 hlavných tried podľa klasifikácie ISCO. Zároveň z uvedeného vyplýva predpoklad, že viac ako od polovice zamestnancov sektora, sa vyžadujú na výkon ich zamestnaní zručnosti, na tretej a vyššej úrovni zručností podľa klasifikácie ISCO. 

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
 • Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

Ako ukazuje nasledujúci graf, v Sektore dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania:  

 • Vysokoškolské 2. stupňa – 40,84 % 
 • Úplné stredné odborné vzdelanie – 21,22 %  

Naopak, najnižší podiel pracovníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, vyššie odborné vzdelanie a základné vzdelanie. Celkový podiel týchto troch skupín na zamestnanosti v Sektore je menej ako 4 %.  

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania s Lorenzovou krivkou kumulatívnej početnosti
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
 • Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa 

Zo všetkých právnych foriem dominuje v Sektore akciová spoločnosť, s podielom 63 %. Nasleduje spoločnosť s ručením obmedzeným s podielom 28 %. Ostatné právne formy, ktoré sú v Sektore zastúpené, majú podiel na zamestnanosti v Sektore približne 9 %. 

 • Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa 

Vo finančnom sektore sa vyskytujú tri druhy vlastníctva zamestnávateľa, v ktorých je spolu zamestnaných viac ako 80% všetkých zamestnancov sektora. Zahraničné podniky zamestnávajú 30,58 % z celkového počtu zamestnancov v odvetví. Druhou formou, s najvyšším podielom zamestnancov vo finančnom sektore, je forma  súkromného tuzemského vlastníctva s podielom 28,47 %. Treťou formou vlastníctva sú medzinárodné podniky s prevažujúcim súkromným vlastníctvom, s podielom zamestnaných osôb približne 26,98%. Typickým ukazovateľom pre tento sektor je, že zamestnanosť je závislá od zahraničných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú skoro 60% všetkých zamestnaných osôb v Sektore. 

 • Priemerná hrubá mesačná mzda vo vzťahu k dosiahnutému stupňu vzdelania v roku 2018 

Slovenská republika mala v roku 2018 priemernú hrubú mesačnú mzdu na úrovni 1 163 EUR, pričom mzdový priemer sektora bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva dosiahol 135%-nú úroveň priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, čo predstavovalo priemernú hrubú mzdu zamestnancov Sektora na úrovni 1 570 EUR mesačne. Túto a vyššiu mzdu v roku 2018 dosahovalo 41,24% zamestnancov finančného sektora a rovnakú, alebo vyššiu priemernú hrubú mesačnú mzdu, ako je priemer národného hospodárstva, dosahujú skoro 4/5 (79,79%) všetkých zamestnancov tohto sektora.  

Priemerná hrubá mesačná mzda vo vzťahu k dosiahnutému stupňu vzdelania
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018
 • Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien v Sektore v roku 2018 

V sektore bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva dosahovali muži v roku 2018 mzdu na úrovni 1 852 EUR a ženy na úrovni 1 371 EUR. Disparita v odmeňovaní žien predstavuje v absolútnom vyjadrení priemerne 481 EUR a priemerná mzda žien v Sektore dosahuje úroveň 74% mzdy mužov.  

 • Priemerná hrubá mesačná mzda v Sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

Najvyššie mzdy v roku 2018 vyplácali vo finančnom sektore zamestnávatelia veľkostnej kategórie 1000 a viac zamestnancov. Hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy v tejto kategórii bola na úrovni 1 846 EUR. Nasledovali zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 250 – 499 zamestnancov (1 760 EUR), zamestnávatelia v kategórii 100 – 249 zamestnancov (1 653 EUR) a v kategórii 500 – 999 zamestnancov (1646 EUR). Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov v týchto štyroch veľkostných kategóriách zamestnávateľov prevyšuje celkový priemer finančného sektora (1570 EUR).  Menej ako priemer Sektora, ale viac ako priemer Slovenska (1163 EUR), zarábajú zamestnanci vo všetkých ostatných veľkostných kategóriách, s výnimkou kategórie zamestnávateľov o veľkosti 1 – 9 zamestnancov, kde je evidovaná najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda Sektora, a to na priemernej úrovni 1 118 EUR.  

Priemerná hrubá mesačná mzda vo finančnom sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa v roku 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.