Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ďalej divíziu 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, divíziu 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, ako aj divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností a 77 Prenájom a lízing.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 30 až 34 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 30 až 34 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 25 až 29 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 15,7 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov.

Zamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tvorí 3,48 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 41 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 36,8 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 3,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, ale najnižší počet žien je v Trenčianskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 7,44 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na krajskej zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 1,87 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 51 %, je v Trenčianskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 64 %.

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci; Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb; Finanční a investiční poradcovia a agenti; Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia; Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Správcovia objektov; Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov; Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva a Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,5 tis. do 5,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 570 EUR, čo predstavuje 135 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 149 EUR, čo je 124 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 944 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 669 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 313 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 590 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 58 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.