Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo divízie SK NACE Rev. 2:

  • Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
  • Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia,
  • Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia,
  • Činnosti v oblasti nehnuteľností,
  • Prenájom a lízing.

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 2 % na 3 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rámci celej SR približne 5 600 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Žilinského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 23 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Nitriansky kraj, a to s početnosťou približne 520, resp. 610 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 6 530 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 2 550.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 24 900 ekonomických subjektov. Približne 410 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 5 060 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v roku 2020 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 6 440 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2021, a to približne 5 500 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 17 320. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, a to v počte približne 15 490 ekonomických subjektov,
  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to s výrazne nižším počtom približne 1 430 ekonomických subjektov,
  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (cca 360 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 7 370 subjektov.

Jednou z právnych foriem ekonomických subjektov, ktoré začali pôsobiť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021, bola akciová spoločnosť. Túto formu využilo na začatie svojej činnosti približne 260 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 4 680 ekonomických subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku ekonomických subjektov (cca 3 970 ekonomických subjektov) v bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (cca 1 830 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 89 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 79 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 75 % v roku 2020 a 73 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2017, ich 73 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.