Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba potravín,
  • Výroba nápojov,
  • Výroba tabakových výrobkov.

Sektor potravinárstvo patrí medzi kľúčové oblasti hospodárstva SR, a to najmä z hľadiska zabezpečovania výživy pre obyvateľstvo. Avšak medzi rokmi 1995 a 2020 sa znížil podiel na celkovej zamestnanosti v tomto sektore z 3,1 % na 2 %, čo predstavovalo zníženie o cca 1,1 p. b. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora potravinárstvo
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore potravinárstvo v rámci celej SR približne 820 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Prešovského kraja. Tieto dva regióny SR boli charakteristické približne 25 %-ným, resp. 20 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v rámci SR v sektore potravinárstvo v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Košický kraj, a to s početnosťou približne 60 novovzniknutých subjektov (jednotlivo, nie spolu).

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore potravinárstvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore potravinárstvo bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 820 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2018, a to približne 640.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore potravinárstvo v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť cca 3 480 ekonomických subjektov. Približne 290 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora potravinárstvo vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov, v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových ekonomických subjektov. Traja noví aktéri pribudli na trhu v sektore potravinárstvo v kategórii 50 až 249 zamestnancov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 760 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 770 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 750 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2018 a 2017.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore potravinárstvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore potravinárstvo v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 2 450, z toho takmer všetky (2 420) boli spoločnosti s ručením obmedzeným. V priebehu sledovaného obdobia sa však podiel obchodných spoločností na celkovom počte novovznikajúcich ekonomických subjektov v danom roku znížil a v roku 2021 už tvorili najvýraznejší podiel na vzniku sektorovo špecifických subjektov podnikatelia-fyzické osoby.

V období rokov 2017 až 2021 kumulatívne začalo svoju činnosť v potravinárstve približne 1 330 podnikateľov-fyzických osôb, pričom najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 1 190 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 130 subjektov).

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 600 ekonomických subjektov) v roku 2019 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným. Značná intenzita vzniku ekonomických subjektov v potravinárstve bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2017. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac v roku 2021 (a to cca 450 subjektov).

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora potravinárstvo v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore potravinárstvo v roku 2017, ich približne 98 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 2 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore potravinárstvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 97 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 96 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 95 % v roku 2020 a 94 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora potravinárstvo v roku 2017, ich 94 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.