Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor remeslá a osobné služby divízie SK NACE Rev. 2:

  • Bezpečnostné a pátracie služby,
  • Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
  • Ostatné osobné služby,
  • Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 1 % na 2 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora remeslá a osobné služby
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore remeslá a osobné služby v rámci celej SR približne 2 360 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Košického a Prešovského kraja. Tieto regióny boli charakteristické približne 18 %-ným, resp. 14 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore remeslá a osobné služby v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov v krajskej štruktúre SR vykázali Banskobystrický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 240, resp. 250 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore remeslá a osobné služby v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore remeslá a osobné služby bol v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 3 200 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 2 360.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore remeslá a osobné služby v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 13 690 ekonomických subjektov. Približne 330 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo sedem nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty (obidva v roku 2017). V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore remeslá a osobné služby, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 2 800 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov rok pred koncom sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2020) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 3 150 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 2 940. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2017.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore remeslá a osobné služby v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore remeslá a osobné služby v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 11 920. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 11 050 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 790 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 2 090 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 2 730 ekonomických subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Mierne nižšia intenzita vzniku ekonomických subjektov (cca 2 590 ekonomických subjektov) v remeslách a osobných službách bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to cca 470 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora remeslá a osobné služby v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore remeslá a osobné služby v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore remeslá a osobné služby v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 76 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 69 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 65 % v roku 2020 a 62 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora remeslá a osobné služby v roku 2017, ich 62 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.