Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba papiera a papierových výrobkov,
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa zaradil medzi tie, ktoré od roku 1995 do súčasnosti zaznamenali pokles podielu na celkovej zamestnanosti SR. Konkrétne tu pokles podielu do roku 2020 predstavoval 0,5 p. b., čo znamená zníženie z 1,1 % na 0,6 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v rámci celej SR približne 30 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Prešovského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 34 %-ným, resp. 24 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Nitriansky a Banskobystrický kraj, a to s minimálnou početnosťou novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudlo približne 290 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 30.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 610 ekonomických subjektov. Približne 50 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bol len jeden nový ekonomický subjekt. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 130 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na začiatku sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2017) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 270 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to cca 160 subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2020.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie začalo svoju činnosť približne 540, z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 110. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 100 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 10 subjektov).

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 260 ekonomických subjektov) v roku 2017 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným. Druhá najvyššia intenzita vzniku nových ekonomických subjektov (približne 140 ekonomických subjektov) v celulózo-papierenskom a polygrafickom priemysle bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2018. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac v roku 2017, a to cca 30 subjektov.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2017, ich približne 99 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 1 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 98 %. Taktiež ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 98 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 97 % v roku 2020 a 94 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2017, ich 94 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.