Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor elektrotechnika divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
  • Výroba elektrických zariadení.

Sektor elektrotechnika si v porovnaní rokov 1995 a 2020 udržal pomerne stabilný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR. V oboch sledovaných rokoch tento podiel predstavoval cca 1,9 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora elektrotechnika
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore elektrotechnika v rámci celého územia SR 470 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 28 %-ným, resp. 19 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore elektrotechnika v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Trnavský kraj, a to s početnosťou približne 10, resp. 30 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore elektrotechnika v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore elektrotechnika bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 570 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v rokoch 2018 a 2021, a to približne 470.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore elektrotechnika v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 2 370 ekonomických subjektov. Približne 130 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora elektrotechnika vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bol jeden nový ekonomický subjekt. Taktiež vo veľkostnej kategórii 250 a viac zamestnancov od roku 2017 do roku 2021 vznikol v sektore jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 500 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v strednej časti sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2020) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 550 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2017, a to približne 490. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2018 a 2021.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore elektrotechnika v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore elektrotechnika v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 1 500 a takmer všetky z nich boli spoločnosti s ručením obmedzením.

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v elektrotechnike bolo podnikanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podnikateľov-fyzických osôb nezapísaných v Obchodnom registri pribudlo v rokoch 2017 až 2021 približne 910.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 370 ekonomických subjektov) v roku 2017 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným. Takmer rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v elektrotechnike bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2020. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac v roku 2021, a to cca 290 subjektov.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora elektrotechnika v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore elektrotechnika v roku 2017, približne 96 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 4 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore elektrotechnika v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 93 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 89 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 88 % v roku 2020 a 86 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora elektrotechnika v roku 2017, ich 86 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.