Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba textilu,
  • Výroba odevov,
  • Výroba kože a kožených výrobkov.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 výrazné zníženie podielu na celkovej zamestnanosti v SR, a to o cca 2,9 p. b. Celkovo prišlo počas sledovaného obdobia ku zníženiu podielu zo 4,3 % na 1,4 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rámci celej SR približne 580 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Žilinského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 33 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Prešovský kraj, a to s početnosťou približne 40, resp. 50 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudlo približne 800 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 580.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 3 480 subjektov. Približne 140 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo necelých 10 nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikol v sektore len jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 720 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na začiatku sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2017) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 760 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 740 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali ostatné roky 2021 a 2020.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 2 160. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 2 060 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR, a to už s výrazne nižšou početnosťou (cca 100 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 1 450 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 490 ekonomických subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Podobná intenzita vzniku ekonomických subjektov v textile, odevoch, obuvi a spracovaní kože bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2018. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 370 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2017, ich približne 90 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k termínu 31. 12. 2017. Čiže približne 10 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 84 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 79 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 75 % v roku 2020 a 73 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2017, ich 73 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.