Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby,
  • Rybolov a akvakultúra,
  • Veterinárne činnosti.

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa aktuálne (ukončený rok 2021) z hľadiska podielu na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre SRI (cca 2 %) radí medzi stredne veľké sektory, pričom ešte v roku 1995 na celkovej zamestnanosti v SR tvoril približne 8 %-ný podiel.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v rámci celej SR približne 1 320 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 16 %-ným zastúpením, resp. 15 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trenčiansky a Košický kraj, a to s početnosťou približne 120, resp. 130 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 1 320 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 1 040.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 5 910 ekonomických subjektov. Približne 110 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli 3 nové ekonomické subjekty. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 1 200 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 1 300 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 1 250 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2019.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 4 920. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 3 180 ekonomických subjektov,
  • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri, a to s početnosťou približne 1 520 ekonomických subjektov,
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už s výrazne nižšou početnosťou cca 140 subjektov).

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 1 030 subjektov.

Jednou z právnych foriem ekonomických subjektov, ktoré začali pôsobiť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021, bolo družstvo. Túto formu využilo na začatie svojej činnosti približne 60 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 1 090 ekonomických subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Takmer rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2021. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to 300 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v roku 2017, ich približne 88 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 12 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 82 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 76 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 73 % v roku 2020 a 71 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v roku 2017, ich 71 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.