Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,
  • Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,
  • Ubytovanie,
  • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
  • Reklama a prieskum trhu,
  • Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti,
  • Činnosti herní a stávkových kancelárií.

V sektorovej štruktúre SRI má sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch najvýraznejší podiel na celkovej zamestnanosti v SR, pričom od roku 1995 do roku 2020 sa zvýšil z približne 13 % na 19 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rámci celej SR približne 10 300 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Nitrianskeho a Košického kraja. Tieto regióny boli charakteristické približne 28 %-ným, resp. 12 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali v rámci SR Trenčiansky kraj a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 850, resp. 950 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 10 300 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 7 700.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 45 020 ekonomických subjektov. Približne 1 930 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 70 nových ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 9 400 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 9 960 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 9 840 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 35 490. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 33 980 ekonomických subjektov,
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už s výrazne nižšou početnosťou cca 1 010 subjektov),
  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním, s početnosťou 470 nových ekonomických subjektov.

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 11 300 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 8 030 ekonomických subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku ekonomických subjektov (cca 7 760 nových ekonomických subjektov) v obchode, marketingu, gastronómii a cestovnom ruchu bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2019 (a to cca 2 460 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v roku 2017, ich približne 91 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 9 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 81 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 74 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 70 % v roku 2020 a 66 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v roku 2017, ich 66 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.