Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály divízia SK NACE Rev. 2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 zníženie podielu na celkovej zamestnanosti v SR, a to o približne 0,7 p. b. Vzhľadom k počiatočnému podielu v roku 1995 na úrovni 1,5 % išlo o pomerne výrazné zníženie, pričom hodnota 0,8 % z roku 2020 bola z celoslovenského hľadiska v sektorovej štruktúre SRI jedna z najnižších.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rámci celej SR približne 200 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Prešovského kraja, ktorý bol charakteristický približne 32 %-ným podielom na celkovom počte ekonomických subjektov vzniknutých v SR v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 10, resp. 20 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2018, kedy v rámci sektora pribudlo približne 270 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 200.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 150 ekonomických subjektov. Približne 80 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli dva nové ekonomické subjekty. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 250 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v roku 2018 a 2019 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to zhodne približne 250 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2017.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 660 a takmer vo všetkých prípadoch išlo o spoločnosť s ručením obmedzeným.

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 570. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 520 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 50 subjektov).

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 170 ekonomických subjektov) v roku 2018 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným. Približne rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v skle, keramike, minerálnych výrobkoch, nekovových materiáloch bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2017. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac v roku 2019 (a to 140 subjektov).

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Z dôvodu nízkych medziročných rozdielov majú prezentované údaje formát čísla s jedným desatinným miestom.

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2017, ich približne 95 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 5 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 93 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 92 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla hodnotu približne 90 % v rokoch 2020 a 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2017, ich 90 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.