Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Lesníctvo a ťažba dreva,
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku,
  • Výroba nábytku.

Súčasne sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel zabezpečuje zveľaďovanie poľovných revírov a starostlivosť o lesnú zver.

Podiel tohto sektora na celkovej zamestnanosti bol v roku 2020 na úrovni cca 2,8 %. Oproti roku 1995, kedy tento podiel predstavoval 3,8 %, možno vidieť pokles o cca 1 p. b. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v rámci celej SR približne 3 130 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Tieto regióny boli charakteristické približne 26 %-ným, resp. cca 20 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v roku 2021. Medzi regiónmi v rámci SR najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Bratislavský kraj, a to s početnosťou približne 130, resp. 170 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 3 640 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 3 070.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 15 790 ekonomických subjektov. Približne 440 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových ekonomických subjektov. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 3 250 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 3 550 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 3 110 subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2021.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 12 660. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako:

  • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte približne 12 200 ekonomických subjektov,
  • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou cca 300 subjektov),
  • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri, a to s početnosťou približne 140 ekonomických subjektov.

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 3 500 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 2 960 ekonomických subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku nových ekonomických subjektov, a to na úrovni približne 2 590 ekonomických subjektov, bola v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2021. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 840 subjektov), pričom takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v roku 2017, ich približne 74 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 26 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 64 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 58 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 54 % v roku 2020 a 52 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v roku 2017, ich 52 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.