Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov, resp. medziproduktov, vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor kultúra a kreatívny priemysel divízie SK NACE Rev. 2:

  • Nakladateľské činnosti,
  • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvukových nahrávok,
  • Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,
  • Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti,
  • Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

V rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel taktiež pôsobí jedinečná sieť hvezdární, a to:

  • Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove,
  • hvezdárne v Banskej Bystrici, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Hlohovci, Leviciach, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Partizánskom a Žiline.

Vyššie uvedené ustanovizne zabezpečujú osvetu a vzdelávanie v oblasti astronómie na základe Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov, pričom v rámci SK NACE Rev. 2 ide o triedu ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 mierne znížil, a to na cca 1 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore kultúra a kreatívny priemysel v rámci celej SR približne 810 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Košického kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 37 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore kultúra a kreatívny priemysel v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trenčiansky a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 50, resp. 60 novovzniknutých subjektov.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore kultúra a kreatívny priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore kultúra a kreatívny priemysel bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 910 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2020, a to približne 730.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore kultúra a kreatívny priemysel v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 3 910 ekonomických subjektov. Približne 160 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo päť nových ekonomických subjektov. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 810 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 860 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2017, a to približne 830 subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2020 a 2018.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore kultúra a kreatívny priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 2 290. Z hľadiska konkrétnej právnej formy začali pôsobiť najmä ako podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, a to s početnosťou cca 2 240 nových ekonomických subjektov.

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 1 740 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 510 ekonomických subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Značná intenzita vzniku ekonomických subjektov v kultúre a kreatívnom priemysle bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2017. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2019 (a to cca 390 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore kultúra a kreatívny priemysel v roku 2017, ich približne 96 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 4 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore kultúra a kreatívny priemysel v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 91 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 87 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 84 % v roku 2020 a 82 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel v roku 2017, ich 82 naďalej pôsobilo aj k termínu 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.