Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor energetika, plyn a elektrina divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Sektor energetika, plyn, elektrina mal v roku 2020 cca 0,7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, pričom od roku 1995 tu prišlo k zníženiu podielu o cca 0,6 p. b. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom.

K 31. 12. 2021 nebol v Registri organizácií evidovaný vznik nového ekonomického subjektu v sektore energetika, plyn, elektrina v priebehu roku 2021.

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore energetika, plyn a elektrina v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore energetika, plyn a elektrina v sledovanom časovom intervale, boli výhradne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 20 ekonomických subjektov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore približne šesť ekonomických subjektov ročne.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore energetika, plyn a elektrina v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali jednoznačne najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore energetika, plyn a elektrina v období rokov 2017 až 2021. Kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 20, z toho takmer výlučne išlo o slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona.

Ďalšou využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore boli ostatné právne formy, ktoré využili pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne tri subjekty. Vo všetkých troch prípadoch išlo o zahraničnú osobu, právnickú osobu so sídlom mimo územia SR.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 10 ekonomických subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Značná intenzita vzniku ekonomických subjektov v energetike, plyne a elektrine bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2019. Ostatných právnych foriem vzniklo najviac v roku 2017 (a to dva subjekty).

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora energetika, plyn a elektrina v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore energetika, plyn a elektrina v roku 2017, ich 100 % pôsobilo na trhu aj k 31. 12. 2021. Čiže miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 100 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.