ZANIKAJÚCE A VZNIKAJÚCE ZAMESTNANIA V SEKTORE

Názov zamestnaniaPredpokladaný dôvod zániku
Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctvePrepojenie a prípadne aj zlúčenie náplne – do budúcna predpoklad spojenia so zamestnaním „Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve“.
Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctvePredpokladaná zmena z funkčného na manažérske koordinačné povolanie typu Manažér diela/stavby a prechod zamerania zo štábneho systému na projektovo riadený systém podľa určenia plneného diela – jednoznačný vývoj riadenia podnikov do budúcna vo svete a u nás na takéto riadenie – zlúčenie rozsahu a popisu prác s riaditeľom organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve.
Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)Samostatnosť takéhoto povolania nemá v budúcnosti opodstatnenie – prechod, výcvik a tréning všetkých pracovníkov stavby na schopnosť obsluhovať vyhradené a špecializované stavebné zariadenia a automatizované manipulátory, roboty a systémy.
Kontrolór detských ihrískNie zánik, ale modifikovanie podľa zahraničných vzorov na “kontrolór/inšpektor športových, detských a zábavných stavebných a voľnočasových zariadení a ihrísk”. Dôvodom je rozšírenie stavieb so špecifickým technologickým, kvalitatívnym, zábavným a oddychovým charakterom (napr. aquaparky, tobogány, lanové mosty, preliezačky a športové dráhy, lunaparky, zoologické a safari parky a podobne). Všetky tieto stavby vyžadujú špecifické nároky na kontrolovanie projektovaných a vyhotovených diel a objektov).
Pracovník likvidácie azbestuVýroba azbestových výrobkov bola zastavená v roku 1993. V súčasnosti sa postupne likvidujú azbestové materiály z existujúcich stavieb. Postupnými renováciami stavieb sa dá očakávať vyčerpanie dopytu po likvidácii azbestu, čím dôjde aj k postupnému znižovaniu pracovných miest a zániku povolania. Životnosť všetkých azbestových výrobkov bude do roku 2040 na konci a teda je predpoklad zániku tohto povolania. Jednoducho povedané: Po roku 2040 zrejme nebude existovať azbest, ktorý by pracovník mohol likvidovať.
Názov zamestnaniaPredpokladaný dôvod vzniku
Marketingový špecialista pre stavebné trhy a online stratégie sektoraMapovanie a monitoring vývoja a trendov stavebníctva, poznávanie a typológia budúcich klientov – stavebníkov a kupujúcich v sektore, digitálne zručnosti a analytika, gaming a vývoj inžinierskych aplikácií pre stavebné organizácie, tvorba online stratégií a spravovanie sociálnych sietí pre sektor a jeho účastníkov. Dôraz na inovácie v oblasti moderného manažmentu, IT riadenia a projektovania podnikových ekonomických stratégií.
Produktový inžinier v stavebníctve so špecializáciou na investičné a stavebné produktové kampaneŠpecializácia v oblasti projektovania nových ponúk a vývoja priemyselných inovácií, kreativita v developerskej činnosti a psychologické vedomosti pre spracovanie myslenia klientov v tvorbe investícií a budúcich špecifických stavebných diel.
Manažér importu a exportu v stavebníctve            Zaisťuje monitoring a prieskumy trhu v zahraničnom stavebníctve. Je odborníkom na cezhraničné podnikanie, colné predpisy a právne predpisy v zahraničných krajinách. Ovláda obchodnú angličtinu, nemčinu a stavebnú terminológiu v cudzom jazyku. Zaisťuje plnenie termínov dodania, dojednáva platobné podmienky, vytvára zadanie stavebných materiálov, alebo stavebného diela, definuje požiadavky na kvalitu a eviduje požiadavky investorov. Je odborne zdatný v stavebných technológiách, stavebných materiáloch a stavebnej technike. V rámci importu do tuzemska vytvára ponuku zahraničných výrobkov pre domáci trh a zabezpečuje k tomu logistické procesy. Je zdatný v nadväzovaní spolupráce so zahraničnými investormi a v porozumení potrieb investorov z rôznych kultúr. Povolanie bude expandovať na základe uplatnených reforiem globalizácie, posilňovania jednotného trhu a súdržnosti členských štátov EÚ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.