KATEGÓRIA INOVÁCIE: DRONY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Fotogrametria s klasickými lietadlami vhodná len pre veľké územia, pre menšie územia rádovo cca do 100 km2 sa okrem klasického terestrického (pozemného) mapovania prechádza aj na mapovanie prostredníctvom UAV (Unmanned Aerial Vehicle) – bezpilotnými leteckými prostriedkami. Drony sú zariadenia helikoptérového typu riadené online zo zeme operátorom (vhodné pre budovy a malé územia) a bezpilotné lietadlá štartované z ruky, alebo zo štartovacej rampy s dopredu naprogramovanými pásmi náletu lietadla cez GPS –  vhodnejšie pre fotogrametriu/skenovanie líniových stavieb.

V stavebníctve sú drony využívané na nebezpečných alebo nedostupných miestach. Využitie majú pri vizuálnej kontrole porúch striech, fasád, mostov, tunelov. Za nebezpečné miesta sa považujú najmä nezabezpečené miesta vo výškach a staveniská s vykonávaním demolačných a trhacích prác. Dronom s nainštalovanou termokamerou je možné efektívne a bezpečne identifikovať tepelné mosty, alebo poruchy elektroinštalácie, alebo vodoinštalácie budov.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
metódy 3D skenovania3D skenovanie bodov a fotogrametrie
princípy využitia dronovzakomponovanie dodaných meraných dát do GIS
základná orientácia v metódach fotogrametrie a skenovanianavrhovanie metodiky merania a vyhodnocovania meraní z dronov
základné znalosti o používaní dronovpoužívanie dronov
znalosť technických a legislatívnych podmienok používania dronov a znalosť ich vyhodnocovacích softvérovpraktické používanie dronov a ich interaktívneho ovládania, sťahovanie nameraných dát a ich ďalšie využívanie
znalosť technických podmienok používania dronovvyužívanie fotogrametrických dát
znalosti fotogrametrických a skenovacích metód, vhodnosti ich využitia a použitia nosičov snímacích zariadeníhľadanie a navrhovanie fotogrametrických a skenovacích metód pre ďalšie geodetické a kartografické činností

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.