Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Satelitné metódy určovania priestorovej polohy (GNSS, ľudovo GPS) podmienili vznik geocentrických priestorových súradníc (počiatok súradnicovej sústavy je v strede zemegule). Využívajú sa nie len v geodézii a kartografii , ale aj pre sledovanie pohybu kontinentov ako aj v leteckej a pozemnej navigácii a vo vojenstve.

Kataster by mal prejsť v budúcnosti z 2D zobrazovania pozemkov a stavieb na 3D zobrazovanie (napr. rôzne vlastnícke vzťahy v bytových domoch – zobrazovať hranice vlastníctva a užívania v priestore, nie len v rovine).

Klasické mapovanie terénu geodetmi v 2D ako nevyhnutný podklad pre tvorbu stavebných projektov už viac ako 10 rokov sa mení na 3D mapovanie s následnou tvorbou 3D projektov.

Online digitálne knižnice s databázami technologických riešení, obvykle v PDF dokumentáciách.

Online platformy pre správu, prevádzku a údržbu stavieb.

Online databáza parametrov stavebných materiálov a ich parametrov. Využitie databáz materiálov pri navrhovaní konštrukcií a posúdení vhodnosti použitia stavebných materiálov.

Klasické analógové (v papierovej podobe) geometrické plány (GP) sú nahradené elektronickými GP (zatiaľ v 2D) s elektronickým podpisom autorizačného overovateľa (autorizovaného geodeta a kartografa) a s elektronickým podpisom úradného overovateľa (vstupná kontrola v katastri nehnuteľností).

Správna skladba strechy zaisťuje kvalitu a životnosť celej strechy. Kombinácie strešných krytín s rôznymi typmi podstrešia je možné navrhovať pomocou digitálnych konfigurátorov, ktoré garantujú správne a overené riešenie skladby strechy.

Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším vplyvom na životné prostredie.

Projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
druhy EDT a spôsoby výmeny dátkontrolné merania a merania skutočného vyhotovenia stavby pre BIM a ich zakomponovanie do BIM
metódy práce a spôsoby zobrazovania dokumentácie v LIMkontrolovanie kvality vstupných geodetických dát a ich autorizácia pre BIM
metódy práce a využite dát z online platforiem pri obsluhe a údržbe zariadenímeranie pre geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS)
metódy práce a využite digitálnych knižníc, databázmapovanie v 3D, kontrola výsledkov a presnosti a ich autorizácia
metódy práce a využitia online databáznastavenie GIS v konkrétnom súradnicovom systéme
metódy práce a využitie údajov – digitálne dvojča stavbynavrhovanie 3D katastra a jeho funkcionalít
metódy využívania digitálnej správy, kontroly a údržby staviebnavrhovanie kontrolných metód 3D merania objektov
obsluha prístrojov na 3D meranienavrhovanie nových funkcionalít a ich softvérové zapracovanie do BIM
orientácia v zásadách vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb (DSVS)navrhovanie vhodných transformácií z európskych a zo svetových priestorových súradnicových systémov do lokálnych rovinných súradnicových systémov
postupy a metódy vyhotovovania elektronických geometrických plánov a softvérov na ich automatickú kontrolupoužívanie BIM softvéru
postupy používania konfigurátora skladby striechpoužívanie databáz pri príprave a návrhu technologických postupov
postupy využívania LIM modelovania líniových staviebpoužívanie databáz, digitálnych knižníc
spôsoby digitalizácie priebežných reportov o výstavbepoužívanie konfigurátora skladby striech
spôsoby zobrazovania realizačného výkresu a stavebnej dokumentácie v BIMpoužívanie LIM
výskum nových možných funkcionalít BIM, metód vstupu a výstupu geodetických dátpoužívanie systému
zásady, metódy a postupy práce s databázamipoužívanie systému databáz
znalosť metód digitalizácie dokumentácie všeobecneprojektovanie v BIM
znalosť spôsobu merania objektov v 3Dskúmanie a navrhovanie vhodných metód digitalizácie
znalosť súradnicových systémov a aplikácií pre ne vhodnýchvýber alebo navrhovanie automatických kontrolných softvérov a ich metodiky
znalosť týchto súradnicových systémovvyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
metódy práce a využitia systému BIM – informačného modelu budovyvyhotovovanie elektronických geometrických plánov
metódy 3D mapovaniavyhotovovanie geometrických plánov pre 3D kataster
princípy 3D katastra nehnuteľnostívytváranie 3D geodetického zamerania
 využívanie dát z katastra v GIS
 využívanie dodaných dát z 3D mapovania v GIS
využívanie EDT
zakomponovanie výsledkov DSVS do GIS
získavanie výstupných dát

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.