Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia patrí medzi sektory s nižším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 53 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 46,5 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 7112002 Murár, 9313002 Pomocný pracovník na stavbe budov a 8342001 Operátor stavebných strojov.

Približne 42 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne nízky podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Nadchádzajúce obdobie inovačných zmien bude mať v sektore stavebníctva, geodézie a kartografie významný vplyv nielen z hľadiska zavádzania nových technológií, ale najmä z hľadiska vplyvov na ľudské zdroje. Prevládať bude silný vplyv nasledovných trendov:

Komplexným a hĺbkovým skúmaním inovačných trendov, najmä v prostredí zamestnávateľských subjektov, je možné identifikovať aktuálne a strednodobé inovačné trendy s určením ich vplyvu na jednotlivé zamestnania. Očakávané sú nové spôsoby, metódy a postupy práce, ktoré si vyžadujú vzdelanú pracovnú silu, disponujúcu novými odbornými vedomosťami. Nové odborné vedomosti bude potrebné doplniť novými odbornými zručnosťami. V nasledujúcej časti je vyhodnotených celkovo 13 kategórií inovácií, ktoré boli v sektore identifikované.

Ku každej z nich je uvedený príklad sektorovej inovácie s jej charakteristikou[2], ktorá vytvára presnejší obraz o danej inovácii a jej aplikácii v podmienkach SR. Sumár budúcich odborných vedomostí a odborných zručností vychádza z dlhoročných skúseností autorov stratégie a reflektuje aktuálne a potenciálne budúce požiadavky zamestnávateľov na výkon konkrétnych zamestnaní v sektore. Samotný vplyv inovácie na výkon konkrétneho zamestnania je zadefinovaný v záverečnej časti, kde je kategória inovácie prepojená s vybranými zamestnaniami roztriedenými podľa miery vplyvu.

Pre lepšiu ilustráciu je k dispozícii nasledovná štruktúra tzv. kariet inovácií, ktoré zobrazujú podrobné roztriedenie inovačných trendov a ich vplyvy na odborné vedomosti a zručnosti v strednodobom horizonte:


[1]   Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Finálny podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami. Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o koľko zamestnancov sa jedná. Je si však potrebné uvedomiť, že ak časť procesov môže byť nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť zamestnanca prepustí.

[2] V niektorých prípadoch charakteristika nebola autormi zadefinovaná a preto sa neuvádza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.