Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 20,5 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 9 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému 12-­mu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 63 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia tak vznikne v priemere ročne 2,6 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 21 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 58 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 42 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa 9 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 91 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 8 % a pri vysokoškolských absolventoch 11 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (33 %) a verejné služby a správa (12 %) a pri stredoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (34 %) a doprava, logistika, poštové služby (18 %).

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 21 tis. osôb, pričom sa očakáva príchod 21 tis. absolventov. Približne 91 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa tak očakáva nedostatok absolventov na úrovni približne 19 tisíc osôb do roku 2025.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[4]

Najviac zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia absolvovalo v roku 2020 učebný odbor 3661 murár (stredné odborné vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SOŠ, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 877 žiakov denného štúdia. V SR sa predpokladá v období rokov 2021 – 2025 príchod  celkovo 784 – 884 absolventov denného štúdia dotknutého odboru vzdelávania na trh práce, pričom približne 32,9 % absolventov sa pravdepodobne uplatní v spoločnostiach sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia. Druhým najpočetnejším odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je študijný odbor 3650 M staviteľstvo (úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SOŠ, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou). V období rokov 2021 – 2025 sa predpokladá, že na trh práce príde celkovo 1 683 – 1 883 absolventov denného štúdia tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 32,6 % z nich sa uplatní v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, ktoré nie je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 763 – 1 963 osôb v tomto zamestnaní, 52,2 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní, vysoká dodatočná potreba sa očakáva v zamestnaní 2142004 Stavbyvedúci, a to 1 467 – 1 667 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 1 705 – 1 905 osôb. Najviac, približne 11,1 tis. osôb v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bude potrebných v zhluku zamestnaní STAVEBNÍCTVO (SŠ). Popritom do roku 2025 sa predpokladá, že príde na trh práce približne 8,2 tis. absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelávania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce sa v sektore uplatňuje približne 13 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.


[1]   Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[2]   Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[3]  Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[4]     V tejto infografike sa nachádzajú všetky údaje podľa sektorových zamestnaní, nie podľa prislúchajúcich ekonomických činností. Jedná sa o odvodené ukazovatele z viacerých zdrojov, konkrétne:

      Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

      Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

      Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.