KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Energetická efektivita stavieb si vyžaduje využívanie technologických riešení smerujúcich k energetickej neutralite stavieb. Ide o technológie, ako sú napríklad solárne panely (solárne kolektory, fotovoltické panely), tepelné čerpadlá, využitie rekuperácie a pod.

Zvýšené požiadavky na ochranu životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy v stavebníctve si budú vyžadovať využívanie stavebných materiálov s vysokou mierou ich spätnej recyklácie. Pracovníci v stavebníctve preto budú musieť poznať druhy týchto materiálov, ich výhody i nevýhody pri zabudovaní do stavebných konštrukcií, špecifiká práce s nimi, ako aj metódy ich ďalšieho triedenia a prípravy na ďalšie spracovanie po skončení ich životného cyklu.

Vegetačné strechy slúžia pre zlepšenie mikroklímy, odľahčenie kanalizácie a adaptability budov na horúčavy, kedy sa využívajú plochy striech na vodozádržné opatrenia. Zvlhčujú vonkajšie prostredie a rastliny pomocou fotosyntézy produkujú kyslík. Pojazdné strechy sú zas odpoveďou na nedostatok parkovacích miest.

Metódy zahŕňajú posúdenie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie počas životného cyklu budov, zdrojovo efektívne a cirkulárne životné cykly materiálov, efektívne využívanie vodných zdrojov, zdravé a pohodlné priestory, adaptáciu a odolnosť voči zmenám v podnebí, náklady a hodnotu počas životného cyklu budovy.

Digitálne dokumentovanie odpadového hospodárstva slúži na evidenciu odpadu, recyklátov, výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu. Na stavbách vzniká odpad, ktorý je možné po vytriedení opätovne zhodnotiť a nemusí sa stať odpadom.

Vegetačné fasády prispievajú k dekarbonizácii, a to vďaka použitiu udržateľných materiálov. Poskytujú zvyšovanie energetickej účinnosti pasívnych budov a vracajú zeleň do miest.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
inovatívne technológie a systémy pre technické zariadenia budov (TZB)montáž a kotvenie otvorových konštrukcií v súlade s najnovšími poznatkami a EE stavby
postupy a princípy využívania zelených striechovládanie zdrojov energie a systémov 
postupy a riešenia v súlade EE stavbyovládanie životného cyklu stavby
prehľad v oblasti materiálov s vysokou mierou spätnej recyklácie pre zatepľovanie (druhy materiálov, špecifické vlastnosti, špecifiká zabudovávania do stavebných konštrukcií a pod.)práca s materiálmi s vysokou mierou spätnej recyklácie po skončení ich životnosti, vytrieďovanie a príprava na recykláciu
princípy využívania technológiípoužívanie zelených striech
princípy využívanie zdrojov energiepoužívanie nových technológií
statika pre vegetačné fasádyrealizácia zatepľovacích prác s materiálmi s vysokou mierou spätnej recyklácie
vlastnosti materiálov a zvoliť vhodné postupy v súlade EE stavbyrealizovanie inštalácie a montáže inovatívnych zariadení pre TZB
životný cyklus stavby, udržateľnosť stavbyrealizovanie vhodných inštalácií v súlade s EE stavby
 využívanie vegetačných fasád

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.