Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: IoT (Internet of Things)

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Senzory internetu vecí (IoT) umožňujú monitorovať procesy a sledovať tok informácií počas výstavby v reálnom čase. Okrem toho môže IoT slúžiť pre analýzu veľkých dát a spojenie s inými technológiami, ktoré dokážu včas spracovať logistické informácie a poskytnúť externú spätnú väzbu, ktorá môže zvýšiť produktivitu výstavby, alebo optimalizovať prevádzkovanie stavby.

Letecké skenery určené na skenovanie väčšinou líniových stavieb, kombinované terestrickým mapovaním podzemných inžinierskych sietí, stabilné skenery na snímanie fasád budov, ručné skenery na snímanie vnútorných priestorov budov, spodných častí mostov a vnútorných priestorov tunelov a pod.

Metódy pre detekciu zatekania striech sa vykonávajú pomocou prístrojov pre impedančnú defektoskopiu, iskrovú skúšku, dymovú defektoskopiu, RFID senzorov zatekania. Rýchla a presná identifikácia zatekania strechy prináša nižšie náklady na opravu a rýchlejšie odstránenie vady.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
postupy využívania IoTpoužívanie IoT
využitie digitálneho skenovania staviebpraktické používanie skenerov a následné spracovanie skenovaných dát
základné znalosti skenovania stavieb a znalosti princípov facility manažmentuskúmanie presnosti jednotlivých druhov skenerov
znalosť pozemných a ručných skenerov a vhodnosti ich využitiavykonávanie facility manažmentu
 získavanie výstupných dát

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.