Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Sektor doprava, logistika, poštové služby je vysoko konkurenčný, pričom značný tlak na ľudské zdroje vytvárajú aj zákazníci, ktorí chcú svoj tovar, resp. službu získať čo najrýchlejšie a najlacnejšie. Technologický rozvoj, digitalizácia a automatizácia procesov zásadne pretvárajú plánovanie a monitorovanie všetkých druhov dopravy, palubné počítače umožňujú znižovať nehodovosť, optimalizovať a zaznamenávať doručenie tovaru zákazníkovi.

V doprave, logistike, poštových službách, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 82 – Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení,
 • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 94 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave,
 • 4 – Administratívni pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 44 – Ostatní pomocní administratívni pracovníci.

Pri sektorovo špecifických zamestnaniach predstavujú nebezpečenstvo najmä:

 • statické preťaženie,
 • hluk,
 • vibrácie,
 • nebezpečné látky,
 • organizácia práce spôsobujúca stres,
 • neštandardný pracovný čas, resp. práca ďaleko od domova a pracoviska,
 • neštandardné pracovné podmienky, nedostatok hygienických zariadení a vzdialené monitorovanie.

Hlavné nebezpečenstvá a riziká v sektore doprava, logistika, poštové služby sa znižujú nasledovne:

 • hluk – prostriedky na ochranu sluchu, izolácia kabíny od motorového priestoru vozidla, zníženie aerodynamického hluku,
 • vibrácie a dlhé sedenie – tvar sedadla, dizajn kabíny a vybavenia, diaľkové ovládanie prístrojov spôsobujúcich vibrácie, 
 • vdychovanie výparov, splodín – používanie respirátorov,
 • ručná manipulácia s prepravovaným tovarom – používanie paletových posuvných strojov s motorovým pohonom a iných zdvíhacích zariadení,
 • zásah do zdravého životného štýlu – častejšia dovolenka, zdravotné prehliadky a vykonávanie cvikov na chrbticu,
 • únava – pravidelné povinné odpočívanie je hlavným riešením problému. Kontrolu odpočinku je možné robiť i na diaľku, vrátane počítačového vyhodnotenia.

Nové technológie v BOZP predstavujú rôzne výstražné a zabezpečovacie zariadenia, vrátane vybavenia vysokozdvižných vozíkov. Senzory na neprehľadných miestach upozorňujú vodičov aj ostatných pracovníkov na možný vznik kolízie. Infračervený senzor s možnosťou umiestnenia na drone je schopný identifikovať pohyb a prítomnosť vozidiel alebo pracovníkov v logistických uzloch a v prípade nebezpečenstva vyslať správu a zabrániť kolízii. V skladových priestoroch majú byť dostatočne široké priechody medzi skladovými regálmi, resp. voľne uloženými materiálmi. Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi má byť prinajmenšom 80 cm. Šírka uličky na prejazd prepravných vozíkov musí byť aspoň o 40 cm širšia, ako maximálna šírka vozíkov. Umiestnenie sedacej plochy pre obsluhu vozíkov nemá byť provokačným momentom pre vznik ťažkostí zo strany pohybového aparátu preťaženého staticky. Je neprípustné umiestňovať predmety do východov a manipulačných uličiek.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.