Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Faktory úrazovosti a chorobnosti ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ako aj vplyv technologickej inovácie na ne, sú značne rôznorodé. Produkčné činnosti v sektore sa totiž vyznačujú značne odlišnými technologickými postupmi, pre ktoré je spoločná pomerne vysoká náročnosť na energie a vstupné suroviny.

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, mali najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 81 – Operátori stacionárnych strojov a zariadení,
 • 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08:
  • 72 – Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci,
  • 71 – Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov,
 • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave.

V sklárňach sa využívajú priemyselné pece, v ktorých za pomoci vysokej teploty procesom tavenia vzniká sklo. Teplota pri homogenizácii skloviny dosahuje až 1 450 ˚C, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje okolie pece. V súčasnosti sa v sklárstve používajú dva základné typy pecí, a to:

 • panvové pece a
 • vaňové pece.

Rizikovejšia práca je s panvovými pecami, ktoré vyžadujú pre svoju činnosť vyšší podiel ľudskej obsluhy, na rozdiel od vaňových pecí, v ktorých je výroba vo väčšom rozsahu automatizovaná, umožňuje taktiež nepretržitú prevádzku a znižuje riziká spojené s popálením. Pre dostatočne bezpečné pracovné podmienky v blízkosti zdrojov extrémneho tepla sú dôležité kvalitné materiály, pomocou ktorých sa pri vysokej teplote manipuluje so sklovinou, resp. so sklom. Veľký dôraz je nutné klásť na ochranu pred popálením, ako aj na automatizáciu výrobného procesu, aby pracovník nedochádzal do styku s roztavenou matériou.

Pri výrobe stavebných materiálov vzniká značné riziko pri premiestňovaní surovín a pri manipulácii s nimi (napr. nakládka, vykládka, váženie, triedenie). Ide o značné objemy materiálov s vysokou hustotou (t. j. špecifickou hmotnosťou), ktoré sú zložené z menších častí, a preto sa na sektorovo špecifických pracoviskách nachádza množstvo prepravných pásov, plošín, dopravníkov a žeriavov, ktoré s týmito materiálmi manipulujú. Moderné zariadenia využívajú systémy senzorov, ktoré dokážu včas identifikovať riziko preťaženia, ako aj pohyb ľudí v nebezpečnom priestore. Trendom v oblasti BOZP je:

 • ergonomicky upraviť zdvíhacie vozíky a zariadenia tak, aby nepoškodzovali pohybový aparát z hľadiska zásad školy chrbtice,
 • vylúčiť akýkoľvek fyzický kontakt s presunom materiálu rukami pracovníkov, všetko robiť výlučne strojovo.

Pri výrobe cementu sú taktiež dosahované vysoké teploty, a to až 1 500 ˚C, takže aj tu platia bezpečnostné opatrenia súvisiace s prácou so žeravými materiálmi. Cement môže vďaka svojmu chemickému zloženiu spôsobovať aj popáleniny alebo dermatitídy. Rovnako je nebezpečné aj jeho vdýchnutie, a to v prípade, keď sa vo veľkej koncentrácii nachádza rozptýlený vo vzduchu. Vdýchnutie cementu spôsobuje poškodenie hrtanu a nosnej dutiny. Podobne ako cement môže poškodenie zdravia spôsobiť aj priamy kontakt s vápnom. Preto je dôležité používať pri práci kvalitné respirátory, pomocou ochranných textílií zabrániť kontaktu dráždivých látok s kožou a monitorovať koncentráciu potenciálne nebezpečných látok v pracovnom prostredí. Pri výrobe cementu medzi moderné zariadenia vybavené digitálnymi senzormi patria:

 • chladič slinku,
 • drviareň suroviny,
 • mlynica uhlia,
 • rotačná pec s päťstupňovým cyklónovým výmenníkom tepla a kalcinačným kanálom,
 • predhomogenizačná skládka,
 • homogenizačné silo.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.