Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Veľká časť aktivít spojených s kultúrou a kreatívnym priemyslom si vyžaduje dokumentovanie, výkazníctvo, písomnú autorskú tvorbu, resp. administratívu, čo je všetko dlhodobá práca v sede za počítačom. Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového aparátu je preto potrebné už pri plánovaní pracovných priestorov správne vyberať pracovné pomôcky (stoličky, stoly, vankúše s nestabilnou plochou), pracovné prístroje (počítače s veľkou obrazovkou) a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného statického preťaženia pohybového aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu a prevencie úrazových dejov.

Digitalizácia kultúrnych pamiatok, počítačová 3D simulácia javiskových, resp. exteriérových vystúpení podstatne eliminuje výskyt nepredvídaných udalostí s rizikom poškodenia zdravia umelcov, divákov, resp. návštevníkov kultúrnych pamiatok.

V kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

  • 2 – Špecialisti, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 26 – Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry,
  • 3 – Technici a odborní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 34 – Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci,
  • 4 – Administratívni pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 44 – Ostatní pomocní administratívni pracovníci.

Už pri plánovaní spustenia kultúrnej prevádzky treba brať do úvahy normy súvisiace s BOZP, ktoré by mali byť nadradené estetickému hľadisku. Svetelné podmienky, nábytok a ďalšie zariadenie musia zodpovedať základným poznatkom vychádzajúcim zo školy chrbtice. Treba pamätať aj na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a ochorení v oblasti pohybového aparátu, ako to bolo spomenuté vyššie v sektore informačné technológie a telekomunikácie, resp. bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Vysokú rizikovosť majú pódiové a tanečné vystúpenia, resp. ich nácvik. Ide o veľmi zložité činnosti pripomínajúce športové aktivity. Ešte zaťažujúcejšie sú kultúrne výkony realizované v statickej polohe, napr. hranie na husliach a podobných nástrojoch, ktoré spôsobuje preťaženie krčnej chrbtice. Hranie na klavíri a podobných nástrojoch spôsobuje preťaženie driekovej chrbtice, hranie na bubon a podobné nástroje zase spôsobuje preťaženie plecového pletenca na dominantnej strane.

Potenciálne ohrozenie predstavujú aj kulisy a technické zariadenia, ktoré môžu spadnúť a spôsobiť úrazy. Dodržiavanie zásad školy chrbtice pri dvíhaní ťažkých predmetov je elementárnym predpisom, ktorý by mal pracovník za každých okolností realizovať. V určitých zamestnaniach býva vysoké ohrozenie poveternostnými podmienkami, nosením ťažkých nákladov, cestovanie a pohyb v rizikových oblastiach (vojny, požiare, povodne), a to najmä u reportérov, kameramanov, zvukotechnikov a pod. Technologickým predpokladom zvyšovania BOZP sú komunikačné zariadenia, odevy a obuv, ktoré pomáhajú pracovníkom v rizikových oblastiach pri pohybe a orientácii v neznámom prostredí. Minimalizovať nosenie slúchadiel a počúvať potrebné informácie z okolitého prostredia je taktiež jeden z elementárnych spôsobov bezpečného pohybu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.