Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je typickým predstaviteľom sektorov, v ktorých pracovné činnosti prebiehajú už takmer výlučne s využitím počítačov, pričom špecifikom je špeciálne ohrozenie vplyvom stresu. V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že rozhodnutia manažmentu majú významnú úlohu v rámci BOZP. Už pri plánovaní administratívnych prevádzok treba vychádzať z poznatkov školy chrbtice a nie z len estetického hľadiska architekta.

Najvyšší počet pracovných úrazov v administratíve, ekonomike, manažmente bol v širšom kontexte terciárneho sektora národného hospodárstva identifikovaný na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Išlo najmä o zamestnania klasifikované v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, ktorá hierarchicky obsahuje triedu zamestnaní SK ISCO-08 43 – Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, aj v kancelárskom prostredí sa vyskytujú početné pracovné úrazy. Napríklad pracovné úrazy formou pádov zamestnancov majú v kanceláriách 2,5-krát vyššiu početnosť ako v inom prostredí. K väčšine zranení neprichádza z dôvodu nevyhovujúceho technického vybavenia, ale z dôvodu nedodržiavania jednoduchých preventívnych opatrení. Najčastejšou príčinou úrazov je zakopnutie, spôsobené neporiadkom, resp. rozmiestnením elektrických, telekomunikačných a iných káblov. Ďalšou významnou príčinou býva pád zo stoličky, napr. pri manipulácii s dokumentmi na vyšších policiach. Dobrým riešením je vybavenie kancelárie malými schodíkmi, na ktorých môže človek stáť stabilne.

V archívoch je niekedy potrebný rýchly pohyb a značné množstvo osôb. V tomto prípade prichádza ku zrážkam, ktoré je možné eliminovať inštaláciou konvexných zrkadiel do križovatiek regálov. Ďalším rizikovým elementom je prach, ktorý spôsobuje dráždivé účinky na pokožku, resp. sliznice dýchacieho traktu. Efektívny manažment kladne ovplyvňuje fyzický aj psychický zdravotný stav pracovníkov. Dôležité je taktiež v tomto kontexte poznamenať, že pre zachovanie vysokej úrovne BOZP by mal manažment optimálne sledovať technologické inovácie, ako aj moderné postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby predchádzal pracovným úrazom a chorobám z povolania.

Svetelné podmienky na pracovisku, pracovné stoly, stoličky a obrazovky k počítačom musia zodpovedať základným poznatkom vychádzajúcim zo školy chrbtice, ako to je uvedené v rámci sektora bankovníctvom finančné služby, poisťovníctvo. Aj v sektore administratíva, ekonomika, manažment platia zistenia vzťahujúce sa na prácu z domu (home office), ako aj na prácu v klimatizovaných priestoroch. Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového aparátu je potrebné už pri plánovaní administratívnych prevádzok správne vyberať pracovné pomôcky a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného statického preťaženia pohybového aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu a prevencie úrazových dejov, ako bolo spomenuté vyššie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.