Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

V obchode, marketingu, gastronómii a cestovnom ruchu, ktoré sú v širšom kontexte súčasťou terciárneho sektora národného hospodárstva, bol najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

  • 5 – Pracovníci v službách a obchode, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 52 – Predavači,
  • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 82 – Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení,
  • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
    • 94 – Pomocní pracovníci pri príprave jedla.

V prípade pokladníkov v obchodnej prevádzke ide o prevažne sedavé pracovné úlohy, čo sa prejavuje v nevyhnutnosti vhodnej ergonómie sedadla. Ručná manipulácia pri práci v pokladni je spojená s opakovanými pohybmi. Pre prácu s drobnými predmetmi, ktoré vyžadujú väčšie požiadavky na zrak, je potrebné použiť zvýšené stoličky s možnosťou nastavenia tak, aby bolo možné zvoliť vhodnú výšku. Taktiež by mali stoličky obsahovať oporný rám pre nohy. Manipulačný priestor by mal byť dosiahnuteľný stredom dlane a ohraničený polomerom funkčnej dĺžky rúk, pričom horná hranica prechádza vo výške pliec.

V gastronomických službách sú hlavnými rizikami pošmyknutie, pád a popálenie. Pády a pošmyknutia sú časté aj u predavačov v obchodnej prevádzke. Tomu sa dá predísť prostredníctvom kvalitnej obuvi s protišmykovou podrážkou. Ohrozením je taktiež jednostranné zaťaženie chrbtice dvíhaním bremena nad úroveň pliec. Problém môže nastať taktiež v prípade častej práce cez víkendy a v noci, ktorá môže narušiť súkromný život. U kuchárov je riziko najmä porezania, popálenia a dermatitídy z používania čistiacich prostriedkov. Riešením je aplikácia ochranných prostriedkov, ako sú napríklad rukavice certifikované na nepriereznosť alebo nitrilové rukavice, ktoré na rozdiel od latexových nespôsobujú alergické reakcie.

U zamestnaní v cestovnom ruchu majú zvýšenú rizikovosť adrenalínové aktivity, pričom ide o podobné ohrozenia, ako v športe. Pri výletoch loďou, alebo inými prostriedkami, ide o riziká rovnaké ako v doprave. Špecifikum predstavujú delegáti a sprievodcovia, ktorí sú vystavení pôsobeniu poveternostných vplyvov a náročného prostredia. Horskí vodcovia a horskí nosiči realizujú veľmi náročné fyzické aktivity v horskom prostredí. Pripája sa aj psychická záťaž vo forme zodpovednosti za ľudí, resp. nosenie ťažkých bremien. Progresívne sa uplatňuje výstroj s ergonomickými, protišmykovými a vode odolnými vlastnosťami, digitálne navigačné systémy a lokalizačné zariadenia na lepšiu orientáciu v teréne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.