Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí medzi sektory s vysokým rizikom pracovných úrazov. Ide často o prácu v náročnom teréne, sú tu využívané ťažké mechanizmy a zamestnanci sú veľkú časť pracovného času vystavení pôsobeniu klimatických vplyvov. Nehody vznikajú aj pri využívaní ostrých pracovných nástrojov, ako sú motorové píly, krovinorezy, vyžínače a pod. Nemenej náročná je aj realizácia pracovných úloh v interiéroch v drevospracujúcom priemysle. Osobitné riziko tvoria procesy ťažby a spracovávania dreva spojené s kumuláciou vibrácií a nevhodnej pozície tela z hľadiska preťažovania statického aparátu. Riziko taktiež vzniká aj pri aplikácii pesticídov, keďže tieto môžu potenciálne predstavovať karcinogénne alebo mutagénne látky.

Pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel – v širšom kontexte ako súčasť primárneho sektora národného hospodárstva, sú charakteristické osobitné riziká najmä pri výkone pracovných úloh zamestnancov v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08:

  • 6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Zvýšenú pozornosť je nevyhnutné venovať zamestnancom vykonávajúcim spracovanie drevnej suroviny, resp. pomocné a nekvalifikované práce. Najvyšší počet pracovných úrazov bol v danom segmente trhu práce identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov, a to najmä v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08:

  • 62 – Kvalifikovaní pracovníci v lesníctve, rybárstve a poľovníctve (trhovo orientovaní),
  • 75 – Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov,
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave.

Používanie nových a výkonných mechanizmov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle zvyšuje riziko poranenia z dôvodu ich vysokého výkonu a ostrosti, a preto vývoj v tejto oblasti smeruje k zabezpečeniu ľahkých a súčasne odolných krytov, ako aj samočinných brzdiacich systémov. Taktiež je vedená digitálna evidencia a diaľková signalizácia zabezpečujúca, aby mali tieto zariadenia pri manipulácii na ostrí nasadený kryt a boli vybavené ergonomickou ochrannou lištou, ktorá sa nachádza medzi ostrím zariadenia a obsluhujúcim pracovníkom.

Podobne ako v ostatných sektoroch SRI, kde ľudia pracujú veľkú časť času v exteriéroch, je aj v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel veľmi dôležitý pracovný odev pre kvalifikovaných aj pomocných pracovníkov, ktorý musí spĺňať niekoľko funkcií, a to:

  • poskytovať komfort pri nízkych aj vysokých teplotách,
  • ochrániť pracovníkov pred mechanickým poškodením ostrými pracovnými nástrojmi, a to prostredníctvom pevných a odolných materiálov,
  • zabezpečiť priedušnosť, ľahkosť, vodeodolnosť, ako aj viditeľnosť pracujúceho v náročných meteorologických podmienkach.

Z aspektu ergonómie je dôležité dodržiavať odporúčania v oblasti doby trvania práce s motorovým ručným náradím, úrovne hlučnosti, ako aj vibrácií. Bezpečnostné opatrenia platia aj pri zvážaní alebo pri zhromažďovaní dreva, kde je vysoké riziko výskytu pracovných úrazov s vážnymi, až tragickými následkami.

Najmä pri zbere semien ihličnatých drevín sú v čoraz väčšom rozsahu využívané mechanické hydraulické zariadenia, a to s cieľom prevencie pracovných úrazov spôsobených pádom z výšky. Značným prínosom pre sektor sú taktiež moderné navigačné a monitorovacie systémy, predikčné modely a včasné varovania pred rizikami vznikajúcimi v dôsledku prudkých výkyvov počasia, vrátane lavínového nebezpečenstva a prívalových dažďov.

Taktiež využívanie dronov a diaľkové ovládanie ťažkých drevospracujúcich strojov je pozitívom pri predchádzaní vzniku úrazov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.