Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Sektor elektrotechnika má zásadný význam pre bezpečnosť a ochranu zdravia v celej sektorovej štruktúre SRI. Moderné elektrotechnické prístroje napríklad signalizujú riziká vzniku požiarov a priemyselných havárií, kamerové systémy sú aplikované v náročných fyzikálno-chemických podmienkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni, používanie priemyselných robotov je podstatne bezpečnejšie, ako klasická manuálna práca.

Robotizácia procesov podstatne znižuje náročnosť a rizikovosť pracovných úkonov realizovaných človekom vo všetkých fázach výroby a enormne znižuje chybovosť produkcie, pričom elektrotechnika je súčasťou priemyselných robotov s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Automatická činnosť: Postupnosť pracovných úkonov je realizovaná automaticky podľa vopred zadaného programu, a to bez nevyhnutnosti ďalšieho zásahu človeka, spojeného so zdravotným rizikom.
 • Jednoduchá zmena riadiaceho programu: Program nie je pevne daný, ale je zadávaný človekom a je možné ho priebežne zmeniť.
 • Univerzálnosť: Jedno zariadenie môže slúžiť na viaceré rozmanité účely.
 • Spätná väzba: Spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti je zabezpečená prostredníctvom dotykových, tlakových, elektromagnetických, vizuálnych a ďalších snímačov, najčastejšie s cieľom riadenia alebo udržania výkonu zariadenia.
 • Manipulačná schopnosť: Pomocou jedného, resp. viacerých manipulačných ramien možno vykonávať rôzne montážne úkony, premiestňovanie a úpravu predmetov.

Elektrotechnika, ktorá je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, mala najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej a nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08:
  • 81 – Operátori stacionárnych strojov a zariadení,
  • 82 – Montážni pracovníci,
 • 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08:
  • 72 – Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci,
  • 74 – Elektrikári a elektronici,
 • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave.

Typickým ohrozením života a zdravia v sektore elektrotechnika je zasiahnutie elektrickým prúdom, pričom vhodná ochrana má preventívny (vzdelávanie), aktívny aj pasívny charakter.

Medzi pasívnu ochranu možno zaradiť ochranné poistky, ističe, prúdové chrániče a pod., ktoré rešpektujú fyziologické účinky prúdu na ľudský organizmus, pričom hraničná krivka „L“ určuje maximálnu dovolenú dobu pôsobenia elektrického prúdu bez nebezpečných účinkov.

Medzi aktívne ochranné opatrenia sa radí:

 • výber kvalitného meracieho zariadenia, testovacieho prístroja, ochranných pomôcok (izolačné materiály, podložky, nehorľavé textílie a pod.),
 • zachovávanie bezpečnostných predpisov, ako napr. napríklad zásada nepracovať na zapojenom zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.