Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Rizikovou činnosťou v sektore energetika, plyn, elektrina je oprava a údržba elektrickej prenosovej sústavy, pričom ochranu pred úrazom elektrickým prúdom zabezpečujú najmä nasledovné technologické prvky:

 • ochrana na zamedzenie dotyku so živými časťami, a to: izoláciou živých častí, krytom alebo priečkou, formou zábrany, pomocou prúdových chráničov,
 • ochrana na obmedzenie telového prúdu na bezpečnú hodnotu, a to: ochrana bezpečným malým napätím a ochranným malým napätím, ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja,
 • ochrana pred dotykom neživých častí v prípade poruchy, a to: ochrana samočinným odpojením napájania, ochrana použitím izolácie, ochrana neuzemneným miestnym pospájaním a pod.

Energetika, plyn a elektrina, ktorá je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, mala najvyšší počet pracovných úrazov identifikovaný na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo najviac pracovných úrazov zaznamenaných v nasledovných hlavných triedach zamestnaní:

 • 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä v triedach zamestnaní SK ISCO-08:
  • 72 – Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci,
  • 74 – Elektrikári a elektronici,
 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 81 – Operátori stacionárnych strojov a zariadení,
 • 3 – Technici a odborní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 31 – Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky.

Špecifickou kategóriou energetiky sú jadrové elektrárne, kde je bezpečnosť zdravia zamestnancov ohrozovaná vplyvom radiácie. Nad jadrovou bezpečnosťou v SR dohliada Úrad jadrového dozoru SR. Z hľadiska dopravy sa jadrové palivo prepravuje po železnici v určených prepravných kontajneroch, ktoré umožňujú znižovať nebezpečenstvo úniku rádioaktivity, odvod zostatkového výkonu a tienenie. Z hľadiska ochrany pred rádioaktivitou sa uplatňujú špeciálne textílie, ktorá obmedzujú rádioaktívne častice, alebo obleky na báze olova, ktoré eliminujú aj samotné žiarenie. Ochranu predstavuje taktiež užívanie jódových tabliet, ako prevencia vstrebávania rádioaktívneho jódu do organizmu.

V oblasti distribúcie plynu majú veľký význam merače, ktoré sú často spojené s funkciou signalizačných zariadení, resp. detektorov s alarmom. Systémy varujú pred vznikom koncentrácie plynu, ktorá môže byť nebezpečná, vďaka čomu poskytujú časový priestor na včasnú reakciu a na zamedzenie väčším škodám. Na ochranu pred únikom plynných látok, vrátane toxického oxidu uhoľnatého, je potrebné používať kvalitné potrubia, spájacie a izolačné materiály, ktorých testovanie je súčasťou komplexného korózneho monitoringu nízkotlakových i vysokotlakových potrubných systémov. Potrubia s izoláciou na báze nanotechnológií majú nízke tepelné straty už pri tenkej ochrannej vrstve, ktorá súčasne eliminuje koróziu, a to pri dodržaní maximálnej ochrany životného prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.