Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Špecifikom chemického a farmaceutického priemyslu je neustála prítomnosť chemických látok, ako aj vývoj a produkcia látok s novými vlastnosťami, či už ide o látky syntetickej alebo biologickej povahy. Všetky tieto substancie môžu predstavovať potenciálne riziko pre ľudí, ktorí s nimi pracujú, pričom ide najmä o:

 • dráždivé látky a zmesi,
 • žieravé látky a zmesi,
 • škodlivé látky a zmesi,
 • oxidujúce látky a zmesi,
 • výbušné látky a zmesi,
 • jedovaté, resp. veľmi jedovaté látky a zmesi,
 • horľavé, veľmi horľavé, resp. mimoriadne horľavé látky a zmesi,
 • karcinogénne látky a zmesi,
 • senzibilizujúce látky a zmesi,
 • mutagénne látky a zmesi,
 • látky a zmesi nebezpečné pre životné prostredie,
 • látky a zmesi poškodzujúce reprodukciu a
 • látky urýchľujúce procesy starnutia jednotlivých tkanív, ako aj organizmu ako celku.

V chémii a farmácii – v širšom kontexte ako súčasti sekundárneho sektora národného hospodárstva, dochádza často k úrazom pri obsluhe výrobných prostriedkov zamestnancami v rámci hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08:

 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení.

Zvýšená úrazovosť je taktiež príznačná pre zamestnancov vykonávajúcich pomocné a nekvalifikované práce. Najvyšší počet pracovných úrazov bol v danom segmente trhu práce identifikovaný na strednej, resp. nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni zamestnancov, a to najmä v nasledovných triedach zamestnaní SK ISCO-08:

 • 81 – Operátori stacionárnych strojov a zariadení,
 • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave,
 • 82 – Montážni pracovníci.

V chémii a farmácii je veľmi dôležité správne označovanie nebezpečných látok, a to buď formou použitých znakov, resp. slovných označení, ktoré sú známe ako tzv. R-vety alebo S-vety. Nevyhnutnosťou pri manipulácii s nimi sú vhodné ochranné prostriedky, ktoré sa vplyvom rýchleho vedecko-technologického pokroku sústavne zlepšujú. Vznikajú odolnejšie materiály, ktoré poskytujú efektívnejšiu ochranu.

Súčasne je nutné poznamenať, že vývoj materiálov so špeciálnymi vlastnosťami, ako aj rôznych ochranných látok, sa aktívne podieľa na zlepšovaní BOZP aj v ďalších sektoroch SRI. Osobitosti nových technologických postupov vo výrobe a službách sa premietajú priamo do rastúcich požiadaviek na nové chemikálie a materiály s požadovanými vlastnosťami, do metód ich prípravy, ako aj do nákladovosti výroby a recyklovateľnosti. Do budúcnosti sa veľmi progresívne javí intenzívnejšie využívanie nanotechnológií.

Zamestnanci vykonávajúci pracovné úlohy na pracovisku, ktoré možno označiť ako chemicky škodlivé, by mali mať skrátený pracovný čas a nárok na lepšie mzdové ohodnotenie, rekondičné pobyty alebo dlhšiu dovolenku (opatrenia musia byť kontrolovateľné).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.