Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Sektor potravinárstvo z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 patrí do priemyselných činností. Najvýznamnejšie ohrozenia ľudí pracujúcich v potravinárskej výrobe spôsobujú baktérie, ako napr.: salmonella, listeria monocytogenes, bacillus cereus, campylobacter a pod. Preto je nevyhnutné dodržiavať hygienické zásady, vrátane starostlivého čistenia a dezinfekcie. V dôsledku technologických inovácií v sektore sa zvyšuje početnosť aj funkcionality diagnostických zariadení na vyhodnocovanie vzoriek komodít v rôznych fázach skladovania, výroby a distribúcie potravinárskych výrobkov.

V potravinárstve, ktoré je v širšom kontexte súčasťou sekundárneho sektora národného hospodárstva, je trvalo venovaná mimoriadna pozornosť hygienickým opatreniam, a to najmä pri výkone pracovných úloh zamestnancov na strednej sektorovo-kompetenčnej úrovni v rámci hlavne triedy zamestnaní SK ISCO-08:

  • 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Najvyšší počet pracovných úrazov sa v potravinárstve vyskytuje v rámci nasledovných tried zamestnaní SK ISCO-08:

  • 75 – Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov,
  • 81 – Operátori stacionárnych strojov a zariadení,
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave.

Pri analýze chorôb v sektore potravinárstvo bol za ostatné tri desaťročia zaznamenaný značný nárast astmatických ochorení u pekárov. Príčinou sú používané enzýmy, ale aj pšenica, ryža a múka. Keďže pekári pracujú v teplom a vlhkom prostredí, vznikajú na týchto komoditách nebezpečné plesne, a preto je dôležité zabraňovať prašnosti a šíreniu plesní v priestoroch potravinárskej výroby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.