Reakcia vzdelávacieho systému

Technologické inovácie, ktoré sa už v sektore postupne aplikujú, a aj tie, ktoré v blízkej budúcnosti prídu, je nevyhnutné aplikovať rovnako aj do vzdelávania. V prvom rade do formálneho vzdelávania na stredných aj vysokých školách, ale nepochybne aj do celoživotného vzdelávania, napríklad v rámci rekvalifikačných kurzov a aktualizačných školení súčasných zamestnancov sektora. Inovovaný obsah, reagujúci na potreby praxe a ktorého súčasťou sú inovácie, je nevyhnutné zapracovať do Štátnych vzdelávacích programov. Významným prepojením stredoškolského vzdelávania s praxou je systém duálneho vzdelávania, ktorý obe odvetvia sektora využívajú a tak majú študenti možnosť nahliadnuť do reálneho prostredia výroby a aplikovať svoje teoretické vedomosti v podnikoch. Vysokoškolské vzdelávanie sektora je prakticky viazané na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Fakultu chemickej a potravinárskej technológie, študijný program: Prírodné a syntetické polyméry, ktorý pripravuje absolventov aj pre polygrafický aj celulózo-papierenský priemysel prostredníctvom úzkeho kontaktu v výrobnými podnikmi. Vďaka nadviazaným spoluprácam môžu študenti absolvovať viaceré prednášky, exkurzie a v neposlednom rade aj stáže a vypracovanie záverečných prác priamo v podnikoch priemyslu s reálnymi problémami. Študenti sa tak formou duálneho vzdelávania a úzkeho kontaktu škôl s výrobnými podnikmi dostávajú do kontaktu s už zavedenými technologickými inováciami vo výrobe a aj s procesom ich zavádzania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.