Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória inovácie: UMELÁ INTELIGENCIA

Sektorové aplikácie:

  1. využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby – implementácia optimalizačných/riadiacich systémov vyvinutých na báze umelej inteligencie (neurónových sietí) s optimálnou topológiou a vhodnou voľbou počtu vstupných, skrytých a výstupných neurónov, ako aj s optimálnym návrhom počtu skrytých vrstiev neurónov. Použitie umelej inteligencie na kontrolu kvality tlače a vzniknutých chýb. Automatická korekcia vzniknutých chýb, ktoré nie sú v súlade s ISO normami. Automatické vyraďovanie makulatúr (nesprávne vytlačených tlačových hárkov). Prediktívne nastavenie novej zákazky na základe podobných zákaziek spracovaných predtým a celková optimalizácia výrobných procesov pomocou prvkov umelej inteligencie.
  2. využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov – Kontrola funkčnosti tlačového stroja a iných strojov v polygrafickom výrobnom procese a ich opotrebovanie. Automatické odporúčanie výmeny opotrebovaných súčastí strojov, aby sa zamedzilo ich dlhodobému výpadku z dôvodu neočakávanej poruchy. Kontrolné senzory, smart senzory a spracovanie dát zo senzorov (big data).

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti umelej inteligencie

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
poznať systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovaniaanalýza spracovaných dát umelou inteligenciou
digitálna spôsobilosť špecializovaných softvérov umelej inteligencieaplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
znalosť systémov umelej inteligencie a kontrola tlačových a iných strojov v polygrafickom priemysleobsluha tlačových strojov a strojov pre dokončujúce spracovanie
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.