Kategória inovácie: NOVÉ MATERIÁLY

Sektorové aplikácie:

 1. nové druhy tlačových papierov – nové druhy tlačových papierov (namiesto plastov) so špeciálnou povrchovou úpravou na tlač tlačenej elektroniky:
  • druhy grafických papierov povrchovou úpravou vhodnou na tlač tlačenej elektroniky
  • špeciálne bezpečnostné papiere s novými bezpečnostnými prvkami.
 2. nové materiály v knihárskom spracovaní – nové materiály v dokončujúcom spracovaní, reagujúce na fyzikálne (teplo, svetlo, …) alebo chemické podnety (citlivé na prchavé látky, …). Materiály obsahujúce bezpečnostné prvky, vrátane materiálov nesúcich základné informácie.
 3. nanocelulóza ako náhrada plastov – náhrada plastov z fosílnych palív biodegradovateľnou nanocelulózou. Spracovanie nanocelulózy, jej úprava a výroba fóliových plastových materiálov určených pre obalový priemysel.
 4. nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné) – tlačové farby s lepšou recyklovateľnosťou pre digitálne a analógové tlačové technológie. Ľahšie oddeľovanie tlačovej farby od potlačených materiálov (plasty a papier). Biodegradovateľné tlačové farby pre textilný priemysel. Zamedzenie vzniku mikroplastov z klasických tlačových farieb. Úprava vlastností tlačových farieb, aby boli separovateľné jednoduchými fyzikálnymi metódami.
 5. 3D tlač súčastí tlačiarenských strojov – tlač niektorých náhradných dielov tlačových strojov z plastov a kovov.
 6. mikrokryštalická celulóza v stavebníctve – použitie mikrokryštalickej celulózy a nových výrobkov na jej báze, zvyšujúce odolnosť omietkových zmesí proti praskaniu a životnosť a odolnosť betónu proti prasklinám.
 7. nové druhy obalových papierov – nové druhy obalových papierov so špeciálnou povrchovou úpravou na výrobu aktívnych inteligentných obalov:
  • povrchovo-upravené obalové papiere so zvýšenými bariérovými vlastnosťami
  • nové druhy biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov na báze kombinovaných materiálov – papier s ultra tenkou vrstvou biologicky degradovateľných, kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov (na báze škrobu, na báze polylaktidov resp. kyseliny polymliečnej (PLA), na báze polyhydroxyalkanoátov (PHB, PHBV, a pod.), na báze alifaticko-aromatických polyesterov, na báze celulózy (celofán a pod.) alebo na báze lignínu)
  •  povrchovo upravené obalové papiere a lepenky vhodné na prípravu aktívnych obalov
  • nové povrchovo upravené obalové papiere a lepenky vhodné na prípravu smart obalov
  • výroba špeciálnych dvojvrstvových obalových materiálov na báze recyklovaných vlákien a tenkej vrstvy primárnych vlákien za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych vlastností produktu
  • špeciálne mechanické a termomechanické povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na zvýšenie kvalitatívnych vlastností povrchu papiera
  • špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na báze anorganických prírodných náterových látok
  • špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky aplikovaním ultratenkých povrchových vrstiev na báze celulózových mikro a nanovlákien
  • inkorporácia špeciálnych vlákien a zosieťovaných vláknitých štruktúr na báze biodegradovateľných a kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov
  • zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnych pevných vlákien na báze vybraných jednoročných rastlín
  • zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnej mikro- a nanofibrilovanej celulózy.
 8. biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu – biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu ako kompozitný prvok pre zvýšenie bariérových vlastností papierových a lepenkových obalov.
 9. uhlíkové vlákna na báze lignínu – vyššie kvalitatívne triedy uhlíkových vlákien na báze lignínu
 10. využitie nanocelulózy v automobilovom priemysle – nanocelulóza a nové výrobky na báze nanocelulóz využívané v automobilovom priemysle pre efektívnejšiu výrobu elektromobilov a recyklovateľných, biologicky degradovateľných batérií a superkapacitorov. Batérie, superkapacitory a ultrakapacitory na báze lyofilizovaných nanocelulóz s rádovo vyššími povrchmi na mernú jednotku objemu majú rádovo vyšší potenciál ukladania elektrickej energie.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti nových materiálov

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
možnosť využitia tlačenej elektroniky na papierových nosičochpráca s upraveným povrchom papiera a jeho úprava pred tlačou
nové druhy materiálov knihárskeho spracovaniapráca s novými materiálmi so zohľadnením špecifík ich spracovania
postupy výroby nanocelulózových materiálov určených pre tlač obalovpráca s biodegradovateľnými plastami, ich recyklácia, ekologické nakladanie s bioplastami, hodnotenie ich vlastností
postupy potláčania materiálov a ich úpravy pred tlačoupráca s tlačovými farbami, primérmi a lakmi
znalosť 3D tlače pre produkciu náhradných dielov tlačových strojovpoznať postupy 3D tlačových technológií
chémia silikátovschopnosť správne vyhodnotiť spätnú väzbu z aplikácie vlákien v omietkových zmesiach a betónoch
povrchové a bariérové vlastnosti papierov, kartónov a lepeniek a teórie ich povrchovej úpravypostupy povrchovej úpravy papiera, laminovanie, extrúzia a ostatné formy homogénneho nanášania náterových zmesí a špeciálnych polymérov
vlastnosti zmesí biologicky degradovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérovoptimálne techniky povrchovej úpravy papiera aplikáciou zmesí biodegradovateľných polymérov
technológia výroby uhlíkových vlákienAplikácia uhlíkových vlákien vo výrobkoch
technológia výroby nanocelulózy a výrobkov na jej bázeplazmové nanášanie nanovrstiev kovov na povrch nanocelulózy a jej aplikácia vo výrobkoch
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.